Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 102
Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 6. stav 1. tačka 2. i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora „Šipad Export Import“ d.d. Sarajevo broj:03/13 od 19.03.2013. godine, broj:9/13 od 18.04.2013. godine i Odluke Vlade Federacije BiH V.broj: 274/2013 od 10.04.2013. godine. godine Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 102

 

Šifra predmeta:      11000270

Naziv predmeta:     Poslovna zgrada upisana u ZK uložak br.34, 35, 37, 39, 41, 43 i 45 P.O. Sarajevo KO Sarajevo-Mahala XLVII, S.P. KČ 191, 191/E1, 191/E3, 191/E5, 191/E7, 191/E9, 191/E11, u naravi poslovna zgrada M. Tita ulaz broj 15 koja se sastoji od tri sprata i prizemlja sa podrumom ukupne površine od 1.449,19 m² i dvorištem ukupne površine 429 m².

Adresa predmeta: Maršala Tita br. 15 Sarajevo

Prodavac:      „Šipad Export Import“ d.d. Sarajevo, putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Početna cijena:

 6.197.725,00 KM

Depozit:

100.000,00 KM

Naknada za učešće:       

100,00 KM

Na predmetu prodaje u ZK ulošku broj 34, 35, 37, 39, 41, 43 i 45 upisane su zabilježbe sporova od povjerilaca, a za terete u teretnom listu ZK uloška broj 41. i 43. povjerioci su dali saglasnost za prodaju.

Prodavac se obavezuje da će iz ostvarene kupoprodajne cijene izmiriti obaveze po izvršnim rješenjima navedenim u teretnom listu C ZK uloška broj 41. i 43.  

Pregled predmeta prodaje i uvid u dokumentaciju može se dogovoriti sa ovlaštenom osobom u preduzeću „Šipad Export Import“ d.d. Sarajevo.

Aukcija će se održati 14.05.2013.godine u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo sa početkom u 11,00 sati.

Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 06.05.2013.godine  na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Dautović Alija     033 226 620

Kontakt osoba u Agenciji:      Talić Fikret          033 586 238

                                                    Sabaheta Čongo  033 586 250