Dopuna registra prodaje u postupku male privatizacije

Na osnovu Odluke o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije (“Službene novine Federacije BiH”, broj 77/10), a u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća-Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljuje:

DOPUNU REGISTRA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

 

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Prodavac

Početna cijena u KM

Metod prodaje

 

1.

11000275

 

Poslovna zgrada Direkcije Hidrogradnje

 

“Hidrogradnja” d.d. Sarajevo

 

19.500.000,00

 

 

Aukcija