Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 104, Poslovna zgrada Direkcije Hidrogradnje d.d. Sarajevo sa pripadajućim zemljištem u Sarajevu

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo broj:3161-2/2013 od 20.05.2013. godine  i Odluke Vlade Federacije BiH V.broj: 833/2013 od 25.07.2013. godine. godine Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 104

 

Šifra predmeta:      11000275

Naziv predmeta:     Poslovna zgrada Direkcije Hidrogradnje d.d. Sarajevo sa pripadajućim zemljištem u Sarajevu, upisana u ZK uložak br. 330, k.č. 285 k.o. Sarajevo-Mahala CXXVI. Objekat se sastoji od podruma, prizemlja i šest spratova čija je namjena poslovni prostori sa svim pratećim sadržajima.

Adresa predmeta: Hamdije Kreševljakovića br. 19 Sarajevo

Prodavac:              „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Početna cijena:

19.500.000,00 KM

Depozit:

100.000,00 KM

Naknada za učešće:       

100,00 KM

Na predmetu prodaje u ZK ulošku broj 330 k.č. 285 upisana je hipoteka u korist Union banke d.d. Sarajevo za osiguranje potraživanja po osnovu Ugovora o okvirnom kreditu u iznosu  od 7.000.000,00 KM na rok 5 godina. Union banka je dala saglasnost za prodaju od 16.08.2013. godine.

Prodavac se obavezuje da će sredstva ostvarena prodajom poslovne zgrade sa pripadajućim zemljištem koristiti namjenski za uplatu doprinosa za PIO/MIO uposlenika Hidrogradnje d.d. Sarajevo, u skladu sa Sporazumom sa Poreskom upravom F BiH, a ostatak sredstava za sanaciju Hidrogradnje d.d. Sarajevo.  

Pregled predmeta prodaje i uvid u dokumentaciju može se dogovoriti sa ovlaštenom osobom u preduzeću „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo.

Aukcija će se održati 05.09.2013.godine u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo sa početkom u 10:00 sati.

Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 29.08.2013.godine  na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Istovjetan javni poziv objavljen je dnevnim novinama "Dnevni avaz".

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Mirnes Mešić     033 665 360

Kontakt osoba u Agenciji:      Fikret Talić          033 586 238