Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 105

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora preduzeća „UNIS PRETIS“ d.o.o. Sarajevo - Vogošća broj: 70-1/13 od 14.08.2013. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 105

 

Šifra predmeta: 11000276

 

Naziv predmeta: Poslovna zgrada sa pripadajućim ekonomskim dvorištem i trafostanicom u Vogošći, upisana u z.k. ul. 4261 od 12.07.2013. godine, i to: kč. 1032/39- ekonomsko dvorište površine 1.112 m2, kč. 1032/40– Poslovna zgrada površine 1.189 m2, i parking prostor površine 867 m2 – ukupne površine 2.056 m2 i kč. 1032/41 m2 – trafo stanica – površine 6 m2.

 

Adresa predmeta: Igmanska br. 1., Vogošća, Bosna i Hercegovina

 

Prodavac:        UNIS PRETIS d.o.o. Sarajevo - Vogošća

 

Početna cijena:          3.744.265,00 KM

Depozit:                         100.000,00 KM

Naknada za učešće:            100,00 KM

 

Napomena:

Ugovorom o zakupu poslovnog prostora broj 01-07/13 od 06.05.2013. godine zaključenim sa preduzećem GAS PROCESING d.o.o. Sarajevo izdat je u zakup dio nekretnine označen kao Privredna zgrada-Upravna zgrada površine 21 m2.

Članom 8. navedenog ugovora definiran je raskid ugovora: „Ukoliko Zakupodavac bude sprovodio privatizaciju objekta, a ujedno i iznajmljenog poslovnog prostora navedeni ugovor će se raskinuti i prije roka od 30 (trideset) dana.

Ugovorom o zakupu poslovnog prostora broj 01-06/2013 od 06.05.2013. godine zaključenim sa preduzećem IP INŽINJERING d.o.o. Sarajevo izdat je u zakup dio nekretnine označen kao Privredna zgrada-Upravna zgrada površine 20,18 m2.

Članom 8. navedenog ugovora definiran je raskid ugovora: „Ukoliko Zakupodavac bude sprovodio privatizaciju iznajmljenog poslovnog prostora navedeni ugovor će se raskinuti sa rokom od 30 (trideset) dana.

 

 

 

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 19.09.2013. godine do 26.09.2013. godine od 07,00 do 15,00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija će se održati 04.10.2013.godine u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo sa početkom u 11:00 sati.

Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. 

 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 26.09.2013.godine  na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

 

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

 

 

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Midhat Nargilić     033 433 511

Kontakt osoba u Agenciji:      Muzafer Kapetan 033 586 238

                                                    Nejra Kadić           033 586 253