Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 107 za Ekonomsko dvorište u Travniku površine 1.200,00 m2

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Vlade Federacije BiH V.broj: 821/2013 od 25.07.2013. godine i Odluke Nadzornog odbora preduzeća „Remontni zavod“ d.d. Travnik broj: NO-50-11-5/13 od 14.11.2013. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 107

 

Prodavac:        „Remontni zavod“ d.d. Travnik putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:                   Aleja Konzula br. 5., Travnik, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca:       4236063210003

Red.

Br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta prodaje

Početna cijena (KM)

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

1.

11000273

Ekonomsko dvorište u Travniku površine 1.200,00 m2, dio na k.p. 1863/3 (k.č. 382/1) z.k. uložak 120 k.o. SP Travnik. Nalazi se na lokaciji koja je pogodna za poslovnu djelatnost ili za izgradnju stambene jedinice.

78.000,00

7.800,00

100,00

Napomena:Za predmet prodaje  izvršit će se parcelizacija.

 

 

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 19.11. do 27.11.2013. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija će se održati 05.12.2013.godine u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo sa početkom 11:00 sati

 

Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. 

 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 27.11.2013.godine do 16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

 

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Nijaz Habibić     030-511-134

Kontakt osoba u Agenciji:      Talić Fikret          033 586 238