Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 108
Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora preduzeća „KTK Visoko“ d.d. Visoko broj: XXIV-3/13 od 19.12.2013. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:


J A V N I P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 108

 

Prodavac:            „KTK Visoko“ d.d. Visoko putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:                  Prijeko 1., Visoko, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca:      4218136130005

Šifra predmeta:      11000279

Naziv predmeta:     Poslovni objekat u izgradnji 

                                    Poslovni objekat u izgradnji sa pripadajućim zemljištem površine 200 m2 sastoji se od poslovne zgrade u privredi 1 tlocrtne površine 82 m2, pomoćne zgrade u privredi 2 tlocrtne površine 23 m2, pomoćne zgrade u privredi tlocrtne površine 10 m2 i zemljišta uz privredne zgrade površine 85 m2 upisan na k.č. 697, K.O Visoko ZK ul. 963. Objekat je pogodan za različite namjene , posebno za prodaju. Objekat je novije gradnje, sagrađen 2005. godine. Objekat je potrebno završiti čime se stiče potpuna iskorištenost.

Adresa predmeta: Ulica Alije Izetbegovića 11, Visoko

Početna cijena:       356.909,00 KM    

Depozit:                     35.691,00 KM

Naknada za učešće:     100,00 KM

Na predmetu prodaje postoje upisane hipoteke i zabilježbe izvršenja, za koje se  može izvršiiti uvid ZK ul. 963.

Odlukom Nadzornog odbora KTK Visoko“ d.d. Visoko broj: XXIV-3/13 od 19.12.2013. godine početna cijena je ujedno i najniža cijena po kojoj se može izvršiti prodaja.

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 30.12.2013. godine  do 09.01.2014. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija će se održati 17.01.2014.godine u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo sa početkom 10:00 sati

Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 09.01.2014.godine do 16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Senad Bilalović     062 350 483

Kontakt osoba u Agenciji:      Talić Fikret          033 586 238