JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI ZA PRODAJU PRAVA NA NEKRETNINE HOTELA “ĐURO SALAJ“, GRADAC, REPUBLIKA HRVATSKA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj 212/2014 od 05.02.2014. godine („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/14), Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, objavljuje:


 

J A V N I P O Z I V

ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI ZA PRODAJU PRAVA NA NEKRETNINE

HOTELA “ĐURO SALAJ“, GRADAC, REPUBLIKA HRVATSKA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEMI.              PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje su prava izvanknjižnog vlasništva na Hotelu „Đuro Salaj“, Gradac, Republika Hrvatska. Hotel ima četiri sprata, ukupne je građevinske površine 4.448,57 m2 sa pripadajućim zemljištem ukupne površine 8.957 m2. Hotel je djelomično devastiran. Objekat posjeduje infrastrukturu (vodovodnu, kanalizacionu, telefonsku i elektro).

Hotel „Đuro Salaj“ se prodaje u zatečenom stanju, viđeno-kupljeno. Pravni sljednici SOUR-a „Titovi rudnici uglja“ u Tuzli i „Aluminij“ d.d. Mostar su izvanknjižni suvlasnici, te su opunomoćili direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH da potpiše kupoprodajni ugovor predmeta prodaje. Troškove uknjižbe prava vlasništva kao i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

Hotel „Đuro Salaj“, sa pripadajućim zemljištem nalazi se u urbanom području Gradca uz more. Na pripadajućem zemljištu izgrađena je trafo stanica. Prodaja prava na istom će se vršiti u zatečenom zemljišno-knjižnom i katastarskom stanju prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Gradac. Navedene nekretnine označene kao: k.č. br. 854 VINOGRAD   pov 802 m2, k.č. br. 855/1 VINOGRAD pov 163 m2, k.č. br. 855/2 VINOGRAD pov 701 m2, k.č. br. 855/3 VINOGRAD pov 463 m2, k.č. br. 855/4 VINOGRAD pov 745 m2, k.č. br. 855/5 VINOGRAD pov 363 m2, k.č. br. 856/1 VINOGRAD pov 453 m2, k.č. br. 856/2 VINOGRAD pov 331 m2, k.č. br. 864/1 VINOGRAD pov 194 m2, k.č. br. 864/2 VINOGRAD pov 176 m2, k.č. br. 865 VINOGRAD pov 300 m2, k.č. br.866/1 GRADILIŠTE pov 171 m2, k.č. 866/2 GRADILIŠTE 202 m2, k.č. br.866/3 GRADILIŠTE pov 403 m2, k.č. br. 867 VINOGRAD pov 884 m2, ukupne površine 6351 m2, upisane u zk.ul.1683 k.o. Gradac, Općinski sud u Makarskoj kao društveno vlasništvo sa pravom korištenja u korist Složene organizacije udruženog rada „Titovi rudnici uglja“ u Tuzli, i nekretnine označene kao:  k.č. br. 868 VODICA - ORANICA     pov 310 m2, VODICA - MASLINJAK pov od 311 m2, VODICA - ŠUMA pov 619 m2, k.č. br. 869 VODICA - ORANICA    pov 341 m2, VODICA - ŠUMA pov 1025 m2, ukupne površine 2.606 m2, upisane u Posjedovni list broj 564 K.o Gradac, kao posjed Složene organizacije udruženog rada „Titovi rudnici uglja“ u Tuzli sa 1/1.

Ukupna površina zemljišta iznosi 8.957 m2.

                

II. CIJENA 

Početna cijena za predmet prodaje utvrđena je po tržišnoj vrijednosti nekretnine vještačenjem vještaka građevne struke i iznosi 4.250.000,00 EUR-a (procjena vrijednosti nekretnine br. 02-08-2013 od 26.08.2013.godine), što obračunato po tečaju od 1,95583  iznosi 8.312.277,50 KM.

Kupoprodajna cijena ne može biti manja od početne cijene.

III. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA AUKCIJI

            Pravo sudjelovanja na aukciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje dostave popunjen obrazac prijave na aukciju i uplate depozit u iznosu od 50.000,00 EUR, do roka za dostavu prijave na aukciju. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo ili preuzeti sa web strane: www.apf.gov.ba

Uz obrazac prijave, učesnici aukcije obavezno dostavljaju kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit iznosi 50.000,00 EUR i uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH –IBAN: BA 39 1540012000051021 SWIFT : UPBKBA 22 (za uplatu depozita u EUR)  ili  97.791,50 KM na račun br. 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu depozita u KM). Depozit se uplaćuje do roka za podnošenje prijave za aukciju. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice depozita se mora dostaviti poštom ili lično do 26.03.2014. godine do 16,00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo, soba br. 91.            

Registracija učesnika aukcije će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Aukcija će se održati u aukcijskom centru, Mustajbega Fadilpašića br. 1, Sarajevo, dana 02.04.2014. godine u 11 sati. Prilikom registracije učesnici aukcije će dobiti Pravila aukcije i obavezni su platiti naknadu za učešće u iznosu od 200,00 KM koja se ne vraća učesnicima aukcije.

Obrazac za prijavu na aukciju, Pravila aukcije i Nacrt ugovora o kupoprodaji može se preuzeti na web strani: www.apf.gov.ba ili kod kontakt osobe u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH: Senad Rahimić, pomoćnik direktora za pasivni podbilans, tel. 387-33-586-231, 586-240 ili na e-mail:apfbih@bih.net.ba i isti su sastavni dio ovoga javnog poziva.

Depozit pobjednika aukcije će biti zadržan i za taj iznos će biti umanjen iznos prodajne cijene nekretnine. Pobjednik aukcije je dužan odmah nakon aukcije potpisati ugovor, u protivnom gubi pravo na povrat depozita. Depoziti ostalih učesnika će biti vraćeni beskamatno u roku od osam dana od dana održavanja aukcije na račun učesnika aukcije. Pobjednik aukcije i direktor Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcije pred javnim bilježnikom u Republici Hrvatskoj ovjeriti kupoprodajni ugovor.

Prijavom na aukciju učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uvjetima prodaje prava kao i pravnoj naravi prodaje predmetnih prava iz poziva.

            Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH do ovjere kupoprodajnog ugovora pred javnim bilježnikom zadržava pravo vratiti depozit i odbiti bilo koju ili sve prijave na aukciju, ili poništiti postupak aukcije, a da pri tome ne snosi materijalnu ili bilo kakvu drugu odgovornost prema bilo kojem učesniku aukcije, niti ima obavezu obavijestiti učesnika aukcije o razlozima za takav postupak.Pravila aukcije
Prijava na aukciju
Nacrt ugovora o kupoprodaji