Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji nekretnina Federalnog zavoda PIO/MIO

Na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje („Službene novine Federacije BiH broj 66/12), Odluke o davanju saglasnosti („Službene novine Federacije BiH broj: 80/13 ), Zaključka Vlade Federacije BiH, V broj:1030/2013 od 18.09.2013. godine, Zaključka Vlade Federacije BiH, V broj: 262/2014 od 19.02.2014. godine, Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnina, između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zaključenog 26.09.2013. godine i Aneksa i Ugovora zaključenog 24.03.2014.godine, i Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje broj: UOFZ-362/14, UOFZ-363/14, UOFZ-364/14 UOFZ-365/14 UOFZ-366/14 UOFZ-367/14 UOFZ-368/14 UOFZ-369/14 od 10.03.2014. godine,  Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji

Prodavac: Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

                   putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH

 

Naziv predmeta

Adresa predmeta

Početna cijena

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

Hotel „ERO“ u Mostaru*

ukupne površine 9.591,04 m², upisan je u zk broj: 743, k.č. 1285/13

Uslov prodaje je prihvatanje „Programa zbrinjavanja zaposlenika“.

Ante Starčevića, bb, Mostar

21.971.906,73

100.000,00

100,00

Poslovni prostor u Donjem Vakufu,  koji se nalazi u prizemlju stambeno –poslovne zgrade, ukupne površine 86,00 m², upisan je u Zk. broj: 2051, broj parcele 1146/29

Ul. 770. brigade br. 25, Donji Vakuf

98.110,32

9.811,00

100,00

Poslovni prostor u Konjicu, prostor broj 4. u stambeno poslovnoj zgradi, površine 110, 00 m²,

upisan je u ZK broj: 1265,  k.č. 914 K.O. Konjic I 

Ul. Trešanica bb, Konjic

121.029,44

12.103,00

100,00

Poslovni prostor u Livnu, koji se nalazi na prvom spratu objekta, a sastoji se od dvije uredske prostorije, toaleta, čajne kuhinje i ostave,

ukupne površine 50,65 m², upisan je u ZK broj 223, broj parcele 1/151 i 1/201

Kneza Mutimira bb, Livno

64.915,00

6.491,50

100,00

Poslovni prostor u Lukavcu, koji se sastoji se od 6 kancelarija, 2 mokra čvora, hodnika i čajne kuhinje ukupne površine 150,00 m², upisane u ZK broj 325 K.č. 258/238 (stari premjer), Kč. br. 2429/3 (novi premjer), K.O. Lukavac P.L. 2383

Albina Herljevića bb, Lukavac

197.591,04

19.759,00

100,00

Poslovni prostor u Ljubuškom, koji se nalazi u prizemlju kuće, ukupne površine 69,60 m² i prostor koji se nalazi sprat iznad ovog poslovnog prostora, površine 39,00 m², upisan je u posjedovni list broj 327, Kat. Broj 6630 i 5309, parcela 819/1 i 819/2

 

Ante Starčevića, bb, Ljubuški

45.658,70

4.566,00

100,00

Poslovni prostor u Novoj Biloj, koji se nalazi  u Poslovnom centru bb - Poslovni prostor br. 4,  a sastoji se od: poslovnog prostora površine 32,64 m2, hodnika 9,60 m², čajne kuhinje 8,64 m² i WC - površine 4,32 m², ukupne površine 55,20 m², upisan je u ZK broj: 1 „E“

Ul.Poslovni centar bb, Nova Bila

63.570,00

6.357,00

100,00

Poslovni prostor u Travniku, koji se sastoji od hodnika-ulaz u prizemlju i stepenište za sprat sa kancelarijskim prostorom od 12 prostorija, sanitarija, hodnika, stepeništa za tavan i tavanski prostor, ukupne površini od 509, 24 m²,

upisan je u ZK broj: 78 „E“

Ul. Bosanska br. 72, Travnik

194.734,40

19.473,00

100,00

* Detaljan opis predmeta (Hotel „ERO“ Mostar) može se pogledati na www.apf.gov.ba

Uvid u dokumentaciju i Program zbrinjavanja (Hotel „ERO“ Mostar), odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 25.03.2014. godine do 09.04.2014.godine od 07,00 do 15,00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Način prijavljivanja i procedure aukcije:

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća–Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o provođenju postupka prodaje nekretnina, zaključenog između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje dana 26.09.2013. godine, Aneksom I Ugovora zaključenog 24.03.2014.godine i drugim aktima u vezi prodaje navedenih nekretnina regulisano drugačije.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna lica koja popune obrazac prijave, uplate depozit i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo, najkasnije do podnošenja prijave. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 09.04.2014. godine na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Aukcija za navedene predmete prodaje će se održati u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo, u slijedećim terminima:

Predmet prodaje

Datum održavanja aukcije

Vrijeme

održavanja aukcije

Hotel „ERO“ u Mostaru

14.04.2014.godine

11:00

Poslovni prostor u Donjem Vakufu

14.04.2014.godine

11:30

Poslovni prostor u Konjicu

14.04.2014.godine

12:00

Poslovni prostor u Livnu

14.04.2014.godine

12:30

Poslovni prostor u Lukavcu

14.04.2014.godine

13:00

Poslovni prostor u Ljubuškom

14.04.2014.godine

13:30

Poslovni prostor u Novoj Biloj

14.04.2014.godine

14:00

Poslovni prostor u Travniku

14.04.2014.godine

14:30

Procedure aukcije:

  • Registriranje učesnika i uplata naknade za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registriranja učesnici,  domaća pravna i domaća fizička lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužni dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva.
  • Aukcija će biti održana ako se prijavi najmanje jedan učesnik.
  • Aukcija je javno nadmetanje gdje je najpovoljniji ponuđač onaj koji ponudi najvišu cijenu. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini.
  • Nadmetanje počinje kada jedan od učesnika na poziv aukcionera ponudi početnu cijenu. Po završetku nadmetanja aukcioner proglašava aukciju završenom. Komisija ocjenjuje pristigle ponude, vrši rangiranje istih i predlaže najpovoljnijeg ponuđača. Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i sa istim zaključuje ugovor o kupoprodaji. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava.
  • Do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji najpovoljniji ponuđač, na kojeg se odnose kriteriji navedeni u javnom pozivu,  dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Za sve dodatne informacije o predmetima prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osobe u Federalnom Zavodu PIO/MIO

Eldijana Šabanović       tel. 033 723 118

Branka Čorić                 tel. 036 445 639

                                                               

Kontakt osobe u Agenciji 

Fikret Talić                   tel.   033 586 238   

Sabaheta Čongo           tel.  033 586 250