Javni poziv 109 za učešće na aukcijskoj prodaji: Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora preduzeća Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik  broj: 7/14-NO od 19.02.2014. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:


J A V N I  P O Z I V 109
za učešće na aukcijskoj prodaji

 

Prodavac:           Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik

                            putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:              Tvornička bb, Travnik, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca:  4236351940008

Red.

br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta prodaje

Početna cijena

(KM)

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

1.    

11000280

Magacin (vatrogasno spremište) površine 497 m² koji se

nalazi na k.p. 44/7 upisano u ZKU 522 K.O. NP Travnik.

 

119.280,00

 

11.928,00

 

100,00

2.    

11000281

Objekat radničkog restorana (Društveni standard) ukupne površine 2.742,00 m², lociran na k.p. dio 55/2 i k.p. 293/4 upisan u ZKU br. 25 K.O. SP Vidoševići.Katnost: S+P+1 i P (suteren +prizemlje + kat, a jedan dio samo prizemlje). Objekat je pod zakupom  do 5.11.2015.g. na osnovu Ugovora o zakupu OPU-IP: 1362/2012 od 05.11.2012.g.

 

2. 412.960,00

 

241.296,00

 

100,00

3.    

11000282

Objekat zvani “Arhiva” površine 253 m2 nalazi se na k.p. 1926 upisan u ZKU 27 K.O. SP Vidoševići.

 

141.680,00

 

14.168,00

 

100,00

4.    

11000283

Objekat “Mazutara” površine 481,00 m² nalazi se na k.p. 57/2 upisan u ZKU 342 K.O. NP   Travnik.

“Mazutara” je objekat u kojem se nalaze smještena dva nadzemna tanka za mazut.

 

105.820,00

 

10.582,00

 

100,00

5.    

11000284

Objekat “Toplana” površine 659 m² nalazi se na k.p. 57/1 upisan u ZKU 520 K.O. NP Travnik.

 

316.320,00

 

3.163,20

 

31,00

6.    

11000285

Poslovni prostor zvani “Carinarnica” površine 50 m² nalazi se na k.p. 57/4 upisan u ZKU 469 K.O. NP Travnik.

 

27.500,00

 

2.750,00

 

27,00

7.    

11000286

Objekat zvani “privredna zgrada” površine 45 m² nalazi

se na k.p. 52/1 upisan u ZKU 29 K.O. SP Vidoševići.

 

17.100,00

 

1.710,00

 

17,00

8.    

11000287

Poslovni prostor površine 19,00 m² nalazi se na k.p. 1921/4 upisano u ZKU 27 K.O. SP Vidoševići.

 

12.920,00

 

1.292,00

 

13,00

9.    

11000288

Poslovni prostor površine 23,00 m² nalazi se na k.p. 1921/3 upisan u ZKU 260 K.O. NPTravnik.

 

15.640,00

 

1.564,00

 

16,00

10.  

11000289

Garaža površine 20 m² nalazi se na k.p. 52/2 upisana u ZKU br. 6 K.O. SP Vidoševići.

 

6.400,00

 

640,00

 

6,00

11.  

11000290

Garaža površine 20 m² nalazi se na k.p. 52/4 upisana u ZKU br. 6 K.O. SP Vidoševići.

 

6.400,00

 

640,00

 

6,00

12.  

11000291

Garaža površine 20 m² nalazi se na k.p. 52/3 upisana u ZKU br.507 K.O. NP Travnik.

 

6.400,00

 

640,00

 

6,00

13.  

11000292

Garaža površine 20 m² nalazi se na k.p. 52/5 upisana u ZKU 477 K.O. NP Travnik.

 

6.400,00

 

640,00

 

6,00

14.  

11000293

Atrij – dio zemljišta između proizvodnih hala Tvornice konfe. površine 389,00 m². Lociran na K.P. br. 56/2

upisan u ZKU br. 514 K.O. NP Travnik.

 

9.336,00

 

934,00

 

9,00

15.  

11000294

Atrij – dio zemljišta između proizvodnih hala Tvornice konfekcije površine 313 m² nalazi se na k.p. 56/3 upisan u ZKU br 519 K.O. NP Travnik.

 

7.512,00

 

751,00

 

7,00

16.  

11000295

Atrij – dio zemljišta između proizvodnih hala Tvornice konfekcije Travnik površine 276,00 m² lociran na k.p. 56/4

upisan u ZKU 517 K.O. NP Travnik.

 

6.624,00

 

662,00

 

7,00

17.  

11000296

Atrij – dio zemljišta između proizvodnih hala Tvornice konfekcije Travnik, površine 379,00 m², lociran na

k.p. 56/5 upisan u ZKU br. 347 K.O. NP Travnik.

 

9.096,00

 

909,00

 

9,00

Na nekretninama je upisana hipoteka Porezne uprave Federacije BiH i ista je dala Saglasnost broj 13-6-01-15-23-1183-9/09. J.Š. , Novi Travnik, 14.03.2014.godine.

Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene u skladu sa naprijed navedenom saglasnošću Porezne uprave.

Uvid u dokumentaciju (dokaze o vlasništvu), odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 25.04.2014. godine do 12.05.2014. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija za navedene predmete prodaje će se održati u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo, u slijedećim terminima:

Predmet prodaje

Datum održavanja aukcije

Vrijeme

održavanja aukcije

Šifra predmeta 11000280

20.05.2014.godine

10:00

Šifra predmeta 11000281

20.05.2014.godine

10:15

Šifra predmeta 11000282

20.05.2014.godine

10:30

Šifra predmeta 11000283

20.05.2014.godine

10:45

Šifra predmeta 11000284

20.05.2014.godine

11:00

Šifra predmeta 11000285

20.05.2014.godine

11:15

Šifra predmeta 11000286

20.05.2014.godine

11:30

Šifra predmeta 11000287

20.05.2014.godine

11:45

Šifra predmeta 11000288

20.05.2014.godine

12:00

Šifra predmeta 11000289

20.05.2014.godine

12:15

Šifra predmeta 11000290

20.05.2014.godine

12:30

Šifra predmeta 11000291

20.05.2014.godine

14:00

Šifra predmeta 11000292

20.05.2014.godine

14:15

Šifra predmeta 11000293

20.05.2014.godine

14:30

Šifra predmeta 11000294

20.05.2014.godine

14:45

Šifra predmeta 11000295

20.05.2014.godine

15:00

Šifra predmeta 11000296

20.05.2014.godine

15:15

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 12.05.2014.godine do 16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Bakir Hadžijunuzović     030 511 914

Kontakt osoba u Agenciji:      Talić Fikret                   033 586 238