Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 110: Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Nadzornog odbora Sarajevo-Osiguranja d.d. Sarajevo o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina broj 01-637/03 od 19.05.2003. godine, Odluke Uprave društva o prodaji poslovne zgrade u Jajcu, broj 01-344/14 od 03.03.2014. godine, Odluke Uprave društva o prodaji poslovnog objekta u Travniku, broj 01-346/14 od 03.03.2014. godine, Odluka Uprave društva o prodaji poslovnih prostora u Čapljini, broj 01-345/14, broj 01-345-1/14, broj 01-345-2/14 i broj 01-345-3/14, od 03.03.2014. godine i Odluke Uprave društva o izmjeni Odluka o prodaji poslovnih prostora, objekta i zgrade, broj 01-545/14, od 07.04.2014. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:


J A V N I P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 110


Prodavac:               Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo

Adresa:                               Čobanija 14

JMB prodavca:       4200326930001

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Adresa predmeta

Početna cijena

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

11000181

Jajce, poslovna zgrada ukupne bruto površine 557,25 m2 (po ZK izvadku 1112 površina 299 m2), upisana na k.č. III/100. Objekat se sastoji od podruma površine 114,22 m2, prizemlja površine 146,76 m2, I sprata površine 177,17 m2 i II sprata površine 119,10 m2.

Hrvoja Vukčića Hrvatinića 57, Jajce

1.504.317,00

150.431,70

100,00

11000297

Travnik, poslovna zgrada ukupne bruto površine 258,00 m2, upisana na k.č. 3/134, ZK broj 2354 KO SP Travnik. Objekat je veličine 258,00 m2, a sastoji se od prizemlja, I sprata i potkrovlja.

Ulica Fatmić broj 1, Travnik

758.964,76

75.896,47

100,00

11000298

Čapljina, poslovni prostor ukupne bruto površine 104,20 m2 (po ZK izvadku 6381 površina 104 m2), upisana na k.č. 5682/3-E-42. Prostor se nalazi u poslovno-stambenoj zgradi, prizemlje, a sastoji se od prodajnog prostora, hodnika i mokrog čvora.

Ulica Braće Radića broj 1, Čapljina

187.467,73

18.746,77

100,00

11000299

Čapljina, poslovni prostor ukupne bruto površine 12,40 m2 (po ZK izvadku 6383 površina 12 m2), upisana na k.č. 5682/3-E-44. Prostor se nalazi u poslovno-stambenoj zgradi, prizemlje, a sastoji se od jedne prostorije.

Ulica Braće Radića broj 1, Čapljina

16.470,30

1.647,03

16,47

11000300

Čapljina, poslovni prostor ukupne bruto površine 22,63 m3 (po ZK izvadku 6384 površina 23 m2), upisana na k.č. 5682/3-E-45. Prostor se nalazi u poslovno-stambenoj zgradi, prizemlje, a sastoji se od kancelarije, hodnika i dva mokra čvora.

Ulica Braće Radića broj 1, Čapljina

34.897,67

3.489,76

34,90

11000301

Čapljina, poslovni prostor ukupne bruto površine 152,92 m2 (po ZK izvadku 6379 površina 153 m2), upisana na k.č. 5682/3-E-40. Prostor se nalazi u poslovno-stambenoj zgradi, a sastoji se od jedne prostorije.

Ulica Braće Radića broj 1, Čapljina

172.932,94

17.293,29

100,00

 

Napomena: Na nekretninu upisanu na k.č.3/134, z.k. broj 2354, K.O. SP_Travnik u odjeljku (B) „Vlasnički list“ uknjiženo je pravo upravljanja i raspolaganja u korist Sarajevo Osiguranja d.d. Sarajevo, udio 1/1. U odjeljku (C) „Tereti“, na navedenu nekretninu uknjiženo je pravo vlasništva na tražbinu hrv.banke od 5600 Dn. spp. pod 10 u korist Privilegovane Agrarne banke a.d. u Beogradu, filijale u Sarajevu, iz 1939. godine.

Obavezuje se prodavac da će izvršiti brisanje hipoteke za poslovni objekat u Travniku.

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 25.04.2014. godine do 09.05.2014. godine od 07,00 do 15,00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija za navedene predmete prodaje će se održati u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo, u slijedećim terminima:

Predmet prodaje

Datum održavanja aukcije

Vrijeme održavanja aukcije

Jajce, poslovna zgrada ukupne bruto površine 557,25 m2 (po ZK izvadku 1112 površina 299 m2)

19.05.2014.

10:00 h

Travnik, poslovna zgrada ukupne bruto površine 258,00 m2

19.05.2014.

10:30 h

Čapljina, poslovni prostor ukupne bruto površine 104,20 m2 (po ZK izvadku 6381 površina 104 m2)

19.05.2014.

11:00 h

Čapljina, poslovni prostor ukupne bruto površine 12,40 m2 (po ZK izvadku 6383 površina 12 m2)

19.05.2014.

11:30 h

Čapljina, poslovni prostor ukupne bruto površine 22,63 m3 (po ZK izvadku 6384 površina 23 m2)

19.05.2014.

12:00 h

Čapljina, poslovni prostor ukupne bruto površine 152,92 m2 (po ZK izvadku 6379 površina 153 m2)

19.05.2014.

12:30 h

Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banke Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 09.05.2014.godine  na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Nadira Kreponić    033 433 511

Kontakt osoba u Agenciji:      Fikret Talić           033 586 238