Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji Dom penzionera „Nedžarići“

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje za pokretanje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje („Službene novine Federacije BiH broj: 93/15), Zaključka Vlade Federacije BiH, V. broj: 1614/2016 od 25.08.2016. godine, Zaključka Vlade Federacije BiH, V. broj: 983/2018 od 17.08.2018. godine, Odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za  penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje  broj: UOFZ-444/17 od 17.07.2017. godine i Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnine, zaključenog dana 01.02.2019. godine između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji  

 

Prodavac:           

Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:    

Mostar, Dubrovačka bb

Početna cijena:   

13.366.389,70 KM

Depozit:

  1.336.639,00 KM

Naknada:                     

            500,00 KM

                    

 

 

Opis predmeta prodaje: Dom penzionera „Nedžarići“ ulica Bulevar Meše Selimovića, Općina Ilidža, Sarajevo, upisan je u ZK broj: 2288, katastarska općina SP_Gornji Butmir, k.č.1409/6, 1409/7, 1409/10, 1409/2 i 1409/3. Objekat se sastoji od tri cjeline i to: stambeni dio lamela A, B, C i D, podrumsko -suterenski prostor i trafo stanica. Ukupna neto površina objekta iznosi 16.086,30 m².  Ukupna površina zemljišta na kojem se objekat nalazi je 18.286,00 m². Namjena objekta: poslovna.

 

Uvid u dokumentaciju (dokaze o vlasništvu i dr.), odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 04.03.2019. godine do 04.04.2019. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

 

Način prijavljivanja i procedure aukcije:

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o provođenju postupka prodaje nekretnina, zaključenog između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje dana 01.02.2019. godine i drugim aktima u vezi prodaje navedenih nekretnina regulisano drugačije.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna lica  koja popune obrazac prijave, uplate depozit  i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16:00 sati, dana 04.04.2019.godine na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Aukcija za navedeni predmet prodaje će se održati u aukcijskom centru, Maršala Tita 7,  Sarajevo, 11.04.2019. godine u 12:00 sati.

 

Procedure aukcije:

    Registriranje učesnika i uplata naknade za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registriranja učesnici,  domaća pravna i domaća fizička lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužni dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva. Aukcija će biti održana ako se prijavi najmanje jedan učesnik. Aukcija je javno nadmetanje gdje je najpovoljniji ponuđač onaj koji ponudi najvišu cijenu. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. Nadmetanje počinje kada jedan od učesnika na poziv aukcionera ponudi početnu cijenu. Po završetku nadmetanja aukcioner proglašava aukciju završenom. Komisija ocjenjuje pristigle ponude, vrši rangiranje istih i predlaže najpovoljnijeg ponuđača. Federalni zavod za  penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje  donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i sa istim zaključuje ugovor o kupoprodaji. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora  o kupoprodaji depozit se zadržava. Do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji najpovoljniji ponuđač, na kojeg se odnose kriteriji navedeni u javnom pozivu,  dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema  Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Za sve dodatne informacije o predmetima prodaje kupci se mogu obratiti kontakt osobi.

Kontakt osobe u Federalnom Zavodu PIO/MIO:   

Mahir Zuka            

Anja Njavro            

Alma Hasagić        

tel. 033 723 163

tel. 036 445 675

tel. 033 723 118

Kontakt osobe u Agenciji:                                   

Fikret Talić             

tel. 033 586 238   

 

Sabaheta Čongo    

tel. 033 586 250