Izmjena javnog poziva za učešće na aukcijskoj prodaji Doma penzionera „Nedžarići“

U Javnom pozivu za učešće na aukcijskoj prodaji  Doma penzionera „Nedžarići“ ulica Bulevar Meše Selimovića, Općina Ilidža, koji je objavljen u dnevnim listovima „Oslobođenje“, „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, kao i na web stranicama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, dana 04.03.2019.godine, opis predmeta prodaje  i način prijavljivanja i procedure aukcije, mijenja se i  glasi:

„Dom penzionera „Nedžarići“ ulica Bulevar Meše Selimovića Općina Ilidža, Sarajevo, upisan je u ZK broj: 2228, katastarska općina SP_ Gornji Butmir, k.č.1409/6 površine 418 m2, k.č.1409/7 površine 365 m2 , 1409/10 površine 515 m2, k.č. 1409/2 površine 1007 m2  i k.č.1409/3 površine 1729 m2, ZK broj: 6374, katastarska općina SP Gornji_ Butmir, k.č.1401/12 površine 6366 m2, ZK broj: 21024 katastarska općina Gornji _Butmir, k.č.1411/6 površine 659 m 2, k.č.1409/18 površine 24 m 2, k.č.1400/4 površine 1500 m2, k.č.1411/15 površine 43 m2, k.č. 1411/16 površine 9 m2, k.č.1401/11 površine 995 m2, k.č.1409/5 površine 556 m2 i k.č. 1409/4 površine 3468 m2.

Ukupna površina zemljišta iznosi 17.654  m2.

Uvid u dokumentaciju (dokaze o vlasništvu i dr.), odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 04.03.2019.godine do 19.04.2019. godine od 07:00 do 15:00 (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.“

U dijelu koji se odnosi na način prijavljivanja i procedure aukcije, datum 04.04.2019.godine u rečenici iza riječi do 16:00 sati, mijenja se  i glasi:

dana 19.04.2019. godine“, kao i rečenica: „Aukcija za navedeni predmet prodaje će se održati u aukcijskom centru Maršala Tita 7, Sarajevo, 29.04.2019. godine u 12:00 sati.“

U ostalom dijelu Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji Doma penzionera „Nedžarići“ ulica Bulevar Meše Selimovića Općina Ilidža  ostaje nepromijenjen.