Javni poziv br. 52 za učešće na aukcijskoj prodaji / prodaji putem javne dražbe / u maloj privatizaciji
Na osnovu člana 11. i člana 19. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/97-4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća-Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kao vlasnika državnog kapitala u pravnom subjektu „Velepromet-maloprodaja“ doo Visoko, u funkciji Skupštine društva, broj: 02-19-3073/14 od 07.02.2014. godine i Odluke o prodaji u postupku male privatizacije Robne kuće „Vema“ Visoko, dijela imovine privrednog društva „Velepromet-maloprodaja“ doo Visoko, broj: 02-19-4942/14 od 05.03.2014. godine i Odluke Nadzornog odbora privrednog društva „Velepromet-maloprodaja“ doo Visoko o utvrđivanju predmeta, metode i početne cijene prodaje u maloj privatizaciji imovine Društva, broj: NO 24/14 od 03.03.2014. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:


JAVNI POZIV BR. 52

za učešće na aukcijskoj prodaji / prodaji putem javne dražbe / u maloj privatizaciji

 

NAZIV PREDUZEĆA (PRODAVAC):                 „Velepromet-maloprodaja“ doo Visoko IDB: 4218211360003

 

R.

br.

Šifra predmeta

Naziv, opis i lokacija predmeta prodaje

 

Početna

cijena KM

Depozit KM

Naknada za učešće KM

1.

040200591

ROBNA KUĆA “VEMA“ sa pripadajućim zemljištem. Objekat je izgrađen i pušten u funkciju 1982. godine. Prema Prospektu Prodavca objekat se sastoji od podruma, prizemlja i šest etaža ukupne površine 8.838 m², od čega je 6.500 m² prodajnog i skladišnog prostora. Oko objekta je izgrađen parking prostor površine 5.390 m², sve izgrađeno na k.č. 1694/1 Zk uložak br. 5910. U toku i poslije rata, objekat je pretrpio znatna materijalna oštećenja, međutim, njegovi vitalni elementi nisu ugroženi, što je potvrđeno i stručnim atestima.

3.664.638,00

100.000,00

100,00

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan u periodu od 10h -15h, Visoko, Branilaca 19. 

Plaćanje se vrši 100% u novcu (gotovinskim sredstvima).    

Napomena: Na predmetu prodaje, na osnovu zahtjeva za doregistraciju zakonske hipoteke br. 10-4-01-15-5-381/07 Z.M. od 07.05.2007. godine uknjižena je zakonska hipoteka na nekretninama poreznog obveznika- dužnikaVelepromet-maloprodajadoo Visoko radi osiguranja potraživanja u iznosu od 1.799.004,87 KM u korist Kantonalnog poreznog ureda Zenica.

Nakon uplaćene kupoprodajne cijene, Prodavac preuzima obavezu brisanja hipoteke.

Na osnovu pravosnažnog rješenja Općinske službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Visoko, br. 06/5-31-5-29/02 od 11.11.2002. godine, uknjiženo pravo služnosti prolaza i prilaza pješke u k.k. ul. 994 K.O. Visoko u dužini od 50 m i širine 3 m preko parcele 1694/1 kao poslužnog dobra, a u korist parcele 93 kao povlasnog dobra.

Aukcija/dražba će se održati u Aukcijskom/Dražbenom centru-Prostorije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na adresi Zmaja od Bosne bbZenica. Aukcija/dražba će biti održana dana 21.04.2014. godine sa početkom u 11,00 sati. Sticanje prava učešća na aukciji/dražbi se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita ili dostavom bankarske garancije. Garancija izdata na ime depozita mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona i mora imati rok važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavljanje prijave.

Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1340100000014670 kod IK Banke dd Zenica, najkasnije 7 (sedam) dana, prije početka aukcije/dražbe. Obrazac prijave, sa priloženom kopijom uplatnice ili bankarskom garancijom, se mora dostaviti Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, poštom ili lično najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma održavanja aukcije/dražbe do 16,00 sati 14.04.2014.godine. Registracija učesnika za aukciju/dražbu će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije/dražbe, u prostorijama Aukcijskog/Dražbenog centra. Prilikom registracije učesnici na aukciji su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 3. i člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj:28/04 i 4/09) i platiti naknadu za učešće. Prodaja putem javne aukcije/dražbe odvijat će se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05 i 53/07 i 76/09) i Pravilima aukcije.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetu prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično, putem telefona broj 032/243-121 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne bb, Zenica.
 
Javni poziv za aukcijsku prodaju bit će objavljen u listu “”Oslobođenje” Sarajevo dana 21.03.2014. godine.


Download Adobe Reader
PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ROBNA KUĆA „VEMA“ VISOKO

ESTIMATED MARKET VALUE FOR ROBNA KUĆA „VEMA“ VISOKO