Javni poziv br. 53 za učešće na aukcijskoj prodaji
Na osnovu člana 19. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/97-4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora „Natron“ d.d. Maglaj, broj: NO-42/13 od 30. 10. 2013. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:


JAVNI POZIV BR. 53

za učešće na aukcijskoj prodaji / prodaji putem javne dražbe / u maloj privatizaciji

 

NAZIV PREDUZEĆA (PRODAVAC):                 „Natron“ Maglaj d.d. IDB: 4218182240001


Red br.

Šifra predmeta

Naziv, opis i lokacija
predmeta prodaje

 

Početna
cijena KM

Depozit KM

Naknada za učešće KM

1.

040200789

Suvlasnički dio zgrade zvana “Natronkomerc” (podrum, dio prizemlja sa ulazom i stubištem , kompletan I i II sprat), koja se nalazi u Ulici Aleja ljiljana bb Maglaj, ukupne netto korisne površine 1005,00 m², označena sa k.č. broj: 533/6 (novi premjer k.č. broj: 1474) upisana u ZK uložak broj: 1162. Objekat je priključen na vodovodnu i elektro mrežu, ali je u zapuštenom stanju.

   369.337,50

 36.934,00

100, 00

Napomena: Na predmetu prodaje upisana hipoteka u korist PBS d.d. Sarajevo.

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan u periodu od 13,30-15h, Maglaj, Aleja ljiljana b.b. 

Plaćanje se vrši 100% u novcu (gotovinskim sredstvima).      

Aukcija/dražba će se održati u Aukcijskom/Dražbenom centru-Prostorije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na adresi Zmaja od Bosne bb, Zenica. Aukcija/dražba će biti održana dana 19. 05. 2014. godine sa početkom u 11,00 sati. Sticanje prava učešća na aukciji/dražbi se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita za predmet za koji će se nadmetati. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju ZDK kantona. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na račun broj: 1340100000014670 kod IK Banke dd Zenica najkasnije 7 (sedam) dana, prije početka aukcije/dražbe.Uz obrasce prijave, potrebno je dostaviti kopiju uplatnice, kao dokaz o uplaćenom depozitu. Obrazac prijave, sa priloženom kopijom uplatnice, se mora dostaviti Agenciji za privatizaciju ZDK poštom ili lično najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma održavanja aukcije/dražbe do 16,00 sati 12. 05. 2014. godine. Registracija učesnika za aukciju/dražbu će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije/dražbe, u prostorijama Aukcijskog/Dražbenog centra. Prilikom registracije učesnici na aukciji su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 3. i člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj:28/04 i 4/09) i platiti naknadu za učešće. Prodaja putem javnih aukcija/dražbi odvijat će se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05 i 53/07 i 76/09) i Pravilima aukcije.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetima prodaje sadržane u prospektu i aukcijskom katalogu predmeta prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično, putem telefona broj 032/243-118 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne bb , Zenica. Javni poziv za aukcijsku prodaju bit će objavljen u listu Oslobođenje Sarajevo dana 05. 05. 2014. godine, Bosna i Hercegovina.