Javni poziv za prodaju državnog kapitala preduzeća „Hidrogradnja” d.d. Sarajevo

Na osnovu čl. 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine Federacije BiH”, br 75/05), Odluke Vlade Federacije BiH V. broj: 1034/2012 od 26.07.2012. godine i Odobrenja direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj: 03-19-870-5/12 od 10.12.2012. godine, objavljuje se


 

JAVNI POZIV

za prodaju državnog kapitala preduzeća

„Hidrogradnja” d.d. Sarajevo

 metodom neposredne pogodbe

Naziv preduzeća:

“Hidrogradnja” d.d. Sarajevo

Adresa:

Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Pravni oblik:

Dioničko društvo

Predmet prodaje:

67.00% ukupnog kapitala preduzeća

Status ostalih dionica:

33.00% je privatni kapital

Vrsta djelatnosti:

·          Građevinarstvo

Tržište:

Domaće i inozemno tržište

Ukupni prihod:  

 

56.541.138 KM (2009. god.)

63.854.211 KM (2010. god.)

32.638.418 KM (2011.god.) *  (1 Euro=1.95583 KM)

Broj zaposlenih:

811

Pravo učešća u neposrednoj pogodbi imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Sl. novine FBiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

Rok za podnošenje ponuda (pripremljene u skladu sa Obrascem za ponudu) je 11.02.2013. godine do 16:00 sati po Centralnoevropskom vremenu. Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom: - Ponuda za kupovinu državnog kapitala preduzeća “Hidrogradnja” d.d Sarajevo - Ponude dostavljene preporučenom poštom smatrat će se valjanim ukoliko je datum otpreme preporučene pošte u skladu sa krajnjim rokom za podnošenje ponuda.

 

Otvaranje ponuda i utvrđivanje formalne ispravnosti, u prisustvu svih ponuđača, održaće se 19.02.2013. godine u 11:00 sati u Ulici Mustajbega Fadilpašića br.1, Sarajevo. Po utvrđivanju formalne ispravnosti stupiće se u pregovore sa ponuđačima čije su ponude formalno ispravne.

Na zahtjev Komisiji za neposrednu pogodbu, mogu se dobiti sve informacije o predmetu prodaje (Kratki profil preduzeća, Pravila neposredne pogodbe, Obrazac za ponudu, Izjava o povjerljivosti i Nacrt ugovora o kupoprodaji dionica). Isti dokumenti objavljeni su na web-stranici ovdje.

Izmjene u Pravilima neposredne pogodbe u postupku privatizacije preduzeća »Hidrogradnja« d.d. Sarajevo


Nakon potpisivanja Izjave o povjerljivosti, Komisija će dostaviti Informacioni memorandum  i na zahtjev Ponuđača odobriti posjetu preduzeću radi analize dokumentacije i provjere informacija. Nije dozvoljen direktni kontakt sa preduzećem.

Ponude slati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Konakt osobe:                               

Sadeta Teskeredžić

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH

Tel. +387 33 218 551, 212 884,

           212 885, 212 886, 212 887                      

Fax. +387 33 212 883

e-mail:sadeta.teskeredzic@apf.gov.ba

            apfbih@bih.net.ba

Nevena Vokić

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH

Tel. +387 33 218 550, 212 884,

           212 885, 212 886, 212 887                       

Fax. +387 33 212 883

e-mail:nevena.vokic@apf.gov.ba 

            apfbih@bih.net.ba

Javni poziv će biti objavljen u:

  • „Dnevni avaz“ Sarajevo
  • „Oslobođenje“ Sarajevo
  • „Dnevni list“ Mostar