Javni poziv broj 129 za prodaju metodom neposredne pogodbe udjela Unis udružena metalna industrija d.d. Sarajevo u privrednom društvu UNIS -Tvornica valjčanih ležajeva UTL d.o.o. Vogošća

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 87. (Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05- prečišćen tekst, 53/07 i 76/09), na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj 75/05) i Odluke Nadzornog odbora UNIS udružena metalna industrija d.d. Sarajevo broj: 02-110/13-02 od 29.01.2013.godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje  
            

JAVNI POZIV broj 129

za prodaju metodom neposredne pogodbe udjela Unis udružena metalna industrija d.d. Sarajevo u privrednom društvu UNIS -Tvornica valjčanih ležajeva UTL d.o.o. Vogošća

Naziv predmeta:  Udio UNIS-Udružena metalna industrija d.d. Sarajevo u privrednom društvu UNIS -Tvornica valjčanih ležajeva UTL d.o.o. Vogošća

Šifra predmeta:   11000266

Depozit:               100.000,00 KM

Naknada:              4.057,00 KM

Prodavac:            Unis udružena metalna industrija d.d. Sarajevo  putem Agencije za

                              privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Kratak opis predmeta:    

UNIS d.d. je vlasnik 100% udjela u UNIS -Tvornica valjčanih ležajeva UTL d.o.o. Vogošća. Tvornica je osnovana 1968. godine. Osnovni proizvodni program tvornice je proizvodnja konusnih valjkastih ležajeva, a kao sekundarni program, tvornica je proizvodila specijalne mašine za proizvodnju ležajeva i neke druge proizvode.Tokom rata do početka 1996. g. tvornica nije bila pod kontrolom UNIS-a . Nakon reintegracije, UNIS je ponovno preuzeo realno upravljanje društvom te su pokrenute aktivnosti na njegovoj revitalizaciji. Usvajanjem strateškog plana revitalizacije proizvodnje ležajeva u UNIS-u 2002.g. otpočele su konkretne aktivnosti na obnovi objekata i postrojenja za proizvodnju. Do sada su okončane aktivnosti na revitalizaciji proizvodnje valjčića za ležajeve, te djelimično na revitalizaciji pogona za kovanje prstena za ležajeve. Predmet prodaje je i oprema za proizvodnju dijelova ležajeva u vlasništvu preduzeća UNIS d.d. Sarajevo, a koja je data UTL-u na korištenje prema specifikaciji.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1.Cijena ....................................................................................     35 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 4.056.951,00 KM. Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu.

2. Investicije ..............................................................................   25 bodova ili 25%

Plan investicija treba biti dostavljen uz ponudu posebno ili kao sastavni dio poslovnog plana sa vremenskim okvirima koji neće prelaziti ukupan period realizacije duži od tri godine od stupanja na snagu ugovora o kupoprodaji udjela.

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji udjela biti u obavezi da Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

Ponuđač mora prihvatiti izmirenje obaveza društva UTL d.o.o. Vogošća iz vlastitih sredstava, a koje će biti utvrđene na dan zaključivanja ugovora o kupoprodaji.

3. Zapošljavanje ....................................................................        20 bodova ili 20 %

Zapošljavanje podrazumijeva preuzimanje obaveze ponuđača da zadrži 32  uposlena radnika. Po ovom kriteriju bit će vrednovano i dodatno zapošljavanje.

Vrednovanje kvantitativnih kriterija vršit će tako što će najveći ponuđeni iznosi dobiti maksimalan broj bodova, a ostale ponude bit će vrednovane u odnosu na najveći ponuđeni iznos po svakom kriteriju.

4. Poslovni plan ......................................................................        10 bodova ili 10 %

Izabrani ponuđač uz ponudu treba imati pripremljen trogodišnji plan društva kojim će se utvrditi osnovne poslovne aktivnosti, plan investicija u razvoj, razvoj tržišta i poslovni rezultati u tri godine računajući od stupanja na snagu ugovora o kupoprodaji udjela. Poslovni plan će se vrednovati opisno (vrlo dobar, dobar, prosječan, slab i nezadovoljavajući), uz dodjeljivanje određenog broja bodova.

5. Poslovni ugled ponuđača .................................................        10 bodova ili 10 %

Na osnovu raspoloživih podataka o finansijskoj stabilnosti, poslovnim rezultatima djelatnosti, poslovnom ugledu i drugim poslovnim performansama ponuđača vršit će se opisno vrednovanje poslovnog ugleda (vrlo dobar, dobar, prosječan, slab i nezadovoljavajući), uz dodjeljivanje određenog broja bodova.

Ostali uslovi javnog poziva  

Korištenje znaka UNIS i UTL, kao i eventualne statusne promjene bit će predmet pregovora i kupoprodajnog ugovora.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon).

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati 26.02.2013. godine u zapečačenoj koverti na kojoj je naznačeno naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod banke Intesa Sanpaolo Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod banke Intesa Sanpaolo Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, dana 04.03.2013. godine u 12:00 sati.

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Esad Lučkin         tel. 033 725 369

Kontakt osobe u Agenciji:     Fikret Talić           tel. 033 212 884

                                              Sabaheta Čongo tel. 033 218 550

Javni poziv će biti objavljen u dnevnim novinama “Dnevni avaz” Sarajevo