Javni poziv za prodaju državnog kapitala preduzeća „REMONTNI ZAVOD” d.d. Travnik metodom neposredne pogodbe
Na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj 75/05), Odluke Vlade Federacije BiH V. broj: 208/2013 od 11.03.2013. godine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 22/13) i Odobrenja direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj: 03-19-453-2/13 od 01.04.2013. godine, objavljuje se

 

JAVNI POZIV

za prodaju državnog kapitala preduzeća

„REMONTNI ZAVOD” d.d. Travnik

 metodom neposredne pogodbe

Naziv preduzeća:

“Remontni zavod” d.d. Travnik

Adresa:

Aleja Konzula br. 5., Travnik, Bosna i Hercegovina

Pravni oblik:

Dioničko društvo

Predmet prodaje:

51,00% kapitala preduzeća (55.220 dionica)

Status ostalih dionica:

49,00% je privatni kapital

Vrsta djelatnosti:

Mašinska obrada metala   

Ukupni prihod:  

 

1.747.118 KM (2010. god.)

1.364.922 KM (2011. god.) 

   991.541 KM (2012. god.)          (1 Euro=1.95583 KM)

  

Broj zaposlenih:         

 57 (oktobar 2012.)

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Sl. novine FBiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

Rok za podnošenje ponuda je 03.05.2013. godine do 16:00 sati po Centralnoevropskom vremenu. Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom: Ponuda za kupovinu državnog kapitala preduzeća “Remontni zavod“ d.d. Travnik.

Ponude dostavljene preporučenom poštom smatrat će se valjanim ukoliko je datum otpreme preporučene pošte u skladu sa krajnjim rokom za podnošenje ponuda.

Otvaranje ponuda i utvrđivanje formalne ispravnosti, u prisustvu svih ponuđača, održaće se 13.05.2013. godine u 11:00 sati u Ulici Mustajbega Fadilpašića br.1, Sarajevo. Po utvrđivanju formalne ispravnosti stupiće se u pregovore sa ponuđačima čije su ponude formalno ispravne.

Na zahtjev Komisiji za prodaju državnog kapitala preduzeća “Remontni zavod” d.d. Travnik metodom neposredne pogodbe, mogu se dobiti sve informacije o predmetu prodaje (Profil preduzeća, Pravila neposredne pogodbe, Obrazac ponude, Izjava o povjerljivosti i Nacrt ugovora o kupoprodaji dionica). Isti dokumenti objavljeni su na web-stranici: ovdje.

Nakon potpisivanja Izjave o povjerljivosti, Komisija će dostaviti Informacioni memorandum, a na zahtjev Ponuđača odobriti posjetu preduzeću radi analize dokumentacije i provjere informacija. Nije dozvoljen direktan kontakt sa preduzećem.

Ponude slati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Konakt osoba:                               

Muzafer Kapetan

Agencija za privatizaciju u  

Federaciji BiH

Tel. +387 33 586 231, 586 256                           

Fax. +387 33 586 234

e-mail: muzafer.kapetan@apf.gov.ba

            apfbih@bih.net.ba

 

 

 

Javni poziv će biti objavljen u:

  • „Dnevni avaz“ Sarajevo
  • „Oslobođenje“ Sarajevo
„Dnevni list“ Mostar