Energoinvest d.d. Sarajevo: Javni poziv za prodaju poslovnih prostora u Sarajevu i Tuzli
Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) i  člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/05), te Odluke Nadzornog odbora „Energoinvest“ d.d. Sarajevo broj: NO-657/11 od 03.06.2011. godine, broj: NO-97/12,od 24.09.2012.godine, i NO-159/13, od 28.02.2013. Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:


J A V N I P O Z I V BROJ 130

za prodaju metodom neposredne pogodbe


Prodavac:                 „Energoinvest“ d.d. Sarajevo

Adresa:                        Hamdije Ćemerlića br. 2

JMB prodavca:            4200214380009

Šifra predmeta

Naziv predmeta prodaje

Početna cijena         KM

Depozit

Naknada za učešće KM

11000224

Poslovni prostor u Tuzli površine 105,67m2 izgrađena na k.č.1358/32, z.k.uložak 11597 k.o. Tuzla, koji se sastoji od: pet kancelarija, kafe kuhinje, hodnika sanitarni čvor M/Ž. Poslovni prostor posjeduje odgovarajuće instalacije (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, centralno grijanje i telefon).

Adresa predmeta prodaje: Džemala Bijedića 6/1, Tuzla.  

 

 

 

 

127.000,00

 

 

 

 

12.700,00

 

 

 

 

127,00

11000227

Privredni objekat (ambulanta) i zemljište. Privredna zgrada P+1 u osnovi površine 564 m2 a ukupne površine 1128 m2 i ekonomsko dvorište površine 1007 m2, na k.č. 17/10, z.k. uložak broj 2189, k.o. Donji Butimir. Prizemlje čine hodnik, stepenište, kancelarije sa jedne i sa druge strane hodnika, te dva sanitarna čvora sa po dvije kabine, sprat čine stepenišni prostor, hodnik i kancelarije sa jedne i sa druge strane hodnika, te dva sanitarna čvora sa dvije kabine. Privredna zgrada posjeduje vodovod, kanalizaciju, elektroinstalacije,centralno grijanje i telefon, ali su potpuno uništene.

Adresa predmeta prodaje:Tvornička br.3, Stup-Sarajevo.

 

 

 

 

 

 

542.000,00

 

 

 

 

 

 

54.200,00

 

 

 

 

 

 

542,00

11000228

Privredni objekat i ekonomsko dvorište. Privredna zgrada površine 2785 m2 koja je potpuno porušena i ekonomsko dvorište koje je neposredno vezano za cestnu saobraćajnicu, djelomično je prekriveno asfaltom, te posjeduje i internu infrastrukturu sa vezom na gradsku infrastrukturu površine 993 m2, na k.č. 18/1, z.k. uložak 2189, k.o. Donji Butimir

Adresa predmeta prodaje:Tvornička br.3, Stup-Sarajevo.

 

 

 

 

 

1.251.000,00

   100.000,00

         

1.251,00

11000221

Privredni objekat površine 170m2 izgrađen na k.č.31/65, z.k. uložak 295 k.o. Donji Butimir, Sarajevo. Objekat potpuno uništen.

Adresa predmeta prodaje:Tvornička br.3, Stup -Sarajevo.

 

 

    53.000,00

 

 

5.300,00

 

 

100,00

11000231

Privredni objekat i ekonomsko dvorište Privredni objekat (devastiran), spratnost P+1, ukupne površine 2.020 m2 i ekonomsko dvorište površine 763 m2, na k.č. 17/7 privredni objekat u osnovi površine 1.010 m2 i ekonomsko dvorište površine 763 m2 u z.k. ul. 2189 k.o. Donji Butmir, Sarajevo.

Prizemlje objekta čine: hodnik, stepenišni prostor i kancelarije. Na dijelu prizemlja se nalazi prostor visine za dvije etaže skoro okruglog oblika, te sanitarni čvorovi. Sprat čine hodnik, stepenišni prostor, kancelarije, te dva sanitarna čvora sa dvije kabine. Objekat je priključen na gradsku infrastrukturu. 

Adresa predmeta prodaje:Tvornička br.3, Stup-Sarajevo.

 

 

 

 

 

 

 

628.000,00

 

 

 

 

 

 

 

62.800,00

 

 

 

 

 

 

 

628,00

11000230

Privredni objekat i ekonomsko dvorište Privredni objekat (devastiran), spratnost P+2, ukupne površine 1.728 m2 i ekonomsko dvorište površine 1.054 m2, na k.č. 31/6 privredni objekat u osnovi površine 576 m2 i ekonomsko dvorište površine 1.054 m2 u z.k. ul. 2189 k.o. Donji Butmir, Sarajevo.

Prizemlje objekta čine: stepenišni prostor, kancelarije sa obje strane, te dva sanitarna čvora sa po dvije kabine. Sprat čine hodnik, stepenište i kancelarije sa obje strane, te dva sanitarna čvora. Objekat posjeduje vodovod, kanalizaciju, elektroinstalacije, instalacije centralnog grijanja i telefon ali su uništene.

Adresa predmeta prodaje:Tvornička br.3, Stup-Sarajevo.

 

 

 

 

 

 

 

513.000,00

 

 

 

 

 

 

 

51.300,00

         

   513,00

11000229

Privredni objekat i ekonomsko dvorište Privredni objekat (devastiran), spratnost P+1, ukupne površine 612 m2 i ekonomsko dvorište površine 464 m2, na k.č. 31/53 privredni objekat u osnovi površine 306 m2 i ekonomsko dvorište površine 464 m2 u z.k. ul. 2189 k.o. Donji Butmir, Sarajevo.

Objekat je izgrađen od drveta, devastiran i posjeduje instalacije (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, centralno grijanje i telefon) ali su potpuno uništene. Dio ekonomskog dvorišta je asfaltiran. 

Adresa predmeta prodaje:Tvornička br.3, Stup-Sarajevo.

 

 

 

 

 

 

198.000,00

 

 

 

 

 

 

19.800,00

 

 

 

 

 

 

198,00

11000226

Privredni objekat ukupne površine 290 m2 potpuno porušen, na k.č. 31/56, z.k. uložak 295, k.o. Donji Butimir.

Adresa predmeta prodaje:Tvornička br.3, Stup-Sarajevo.

 

 

82.000,00

 

 

8.200,00

 

 

100,00

 

U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora „Energoinvest“ d.d. Sarajevo broj: NO-159/13 od 28.02.2013. godine predmeti prodaje se ne mogu prodati ispod početne cijene.

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, 2/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04,42/06 i 4/09), u daljem tekstu: Zakon.

Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponude se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br.41, Sarajevo do 16,00 sati 22.04.2013 godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se, uz ponudu, dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5., Zakona da učestvuje u postupku privatizacije.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, po slijedećem rasporedu:

za predmet pod šifrom 11000224 dana  29.04.2013. u 9,00 sati

za predmet pod šifrom 11000227 dana  29.04.2013. u 9,30 sati

za predmet pod šifrom 11000228 dana 29.04.2013. u 10,00 sati

za predmet pod šifrom 11000221 dana  29.04.2013. u 10,30 sati

za predmet pod šifrom 11000231 dana  29.04.2013. u 11,00 sati

za predmet pod šifrom 11000230 dana  29.04.2013. u 11,30 sati

za predmet pod šifrom 11000229 dana  29.04.2013. u 12,00 sati

za predmet pod šifrom 11000226 dana  29.04.2013. u 12,30 sati

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Muharem Musić, 033/703-318

Kontakt osoba u Agenciji: Jakov Gavran tel. 033/586-254