Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, ul. Senjska br. 14, R Hrvatska

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 862/2016 od 07.04.2016. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/16),  Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, ul. Senjska br. 14, R Hrvatska


I. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje su prava vanknjižnog vlasništva na poslovnom prostoru iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša koji se nalazi u Karlovcu, Republika Hrvatska. Poslovni prostor se nalazi u prizemlju poslovno-stambene zgrade u ulici Senjska br. 14, ukupne površine 126,30 m², operativne oznake objekat P+4/B-2. Poslovni prostor se prodaje u zatečenom stanju viđeno-kupljeno i u stanju u zemljišnim knjigama. Troškove uknjižbe prava vlasništva kao i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

                

II. CIJENA I KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDA

Početna cijena za predmet prodaje utvrđena je po tržišnoj vrijednosti nekretnine vještačenjem vještaka građevinske struke i iznosi 92.212,50 EUR-a (procjena vrijednosti nekretnine od 07.04.2014. godine), što obračunato po kursu od 1,95583 iznosi 180.352,00 KM.

Ponuđena cijena je jedini kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača. Nakon što se provedu pregovori i ponuđači daju svoje konačne ponude postupit će se u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 862/2016 od 07.04.2016. godine.

III. PODNOŠENJE PONUDA I OBAVEZE PONUĐAČA

            Pravo sudjelovanja na neposrednoj pogodbi imaju sve pravne i fizičke osobe koje uz ponudu dostave dokaze o uplati: depozita u iznosu od 4.600,00 EUR (odnosno 8.996,80 KM) i naknade za učešće u iznosu od 100 EUR (odnosno 195,58 KM), do roka za dostavu ponude.

Ponude se dostavljaju neposredno ili preporučenom poštom do 20.05.2016. godine u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačeno „Ponuda za poslovni prostor ul. Senjska br. 14, Karlovac“ na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Nacrt ugovora o kupoprodaji može se preuzeti na web strani: www.apf.gov.ba ili u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH: tel. 387 33586-231 ili na e-mail:apfbih@bih.net.ba i isti je sastavni dio ovoga javnog poziva.

Depozit pobjednika neposredne pogodbe će biti zadržan i za taj iznos će biti umanjen iznos prodajne cijene nekretnine. Pobjednik neposredne pogodbe i direktor privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti i izvršnosti odluke o najpovoljnijem ponuđaču potpisati kupoprodajni ugovor.  

Depoziti ostalih učesnika će biti vraćeni beskamatno u roku od osam (8) dana od dana okončanja pregovora sa ponuđačima. Agencija sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo odbiti ponudu ili poništiti postupak, a da pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuđačima niti ima obavezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Dostavom ponude na neposrednu pogodbu učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uvjetima prodaje prava kao i pravnoj naravi prodaje predmetnih prava iz javnog poziva.

            Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine  – IBAN: BA 39 1540012000051021 SWIFT: UPBKBA 22 (za uplatu depozita u EUR) ili na račun br. 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu depozita u KM). Naknada za učešće se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine – IBAN: BA 39 1540011100651792 SWIFT: UPBKBA 22 (za uplatu naknade za učešće u EUR) ili na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu naknade za učešće u KM).

Otvaranje ponuda i pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, Alipašina 41, dana 25.05.2016.godine u 10,00 sati.

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati Agenciju za privatizaciju u Federaciji BiH, tel. 033-586-231, e-mail: apfbih@bih.net.ba.

Nacrt ugovora o prodaji