Javni poziv broj 154 za prodaju metodom neposredne pogodbe imovine u vlasništvu preduzeća Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09),  člana 3. Pravilnika o postupku  prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj 75/05) i Odluke Nadzornog odbora  preduzeća Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica, broj:171/17-NO od 16.05.2017. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje            

 

J A V N I  P O Z I V  broj  154

za prodaju metodom neposredne pogodbe imovine

u vlasništvu preduzeća Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica

 

Prodavac: Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica, Zenica, Kralja Tvrtka I br. 17, putem Agencije za privatizaciju u  Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Red.

Br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta prodaje

Početna cijena (KM)

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

1.

11000162  

15% udjela u Linde Gas BH d.o.o. Zenica. Osnovna djelatnost društva je proizvodnja gasova. Društvo je osnovano 2003. Godine i smješteno u Industrijskoj zoni-Željezara Zenica

427.300 KM

42.730,00

   427,30

 

Napomena: Ponude sa cijenom nižom od početne neće biti razmatrane.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon).

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati  04.07.2017. godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.  Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod  punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5.  Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa,  a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d., a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Alipašina 41,  06.07.2017. godine u 11:00 sati.

 

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

kontakt osobu u preduzeću: Miralem Aletić         032 209 228

kontakt osobe u Agenciji:     Fikret Talić              033 586 238, 033 586 251