Javni poziv za prodaju hotela “Đuro Salaj“, Gradac, Republika Hrvatska sa pripadajućim zemljištem metodom neposredne pogodbe

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 757/2014  od 24.04.2014. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/14),  Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

                 

ZA PRODAJU HOTELA “ĐURO SALAJ“,  GRADAC, REPUBLIKA HRVATSKA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM METODOM NEPOSREDNE POGODBE

I.       PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su prava izvanknjižnog vlasništva na Hotelu „Đuro Salaj“, Gradac, Republika Hrvatska. Hotel ima četiri sprata, ukupne je građevinske površine 4.448,57 m2 sa pripadajućim zemljištem ukupne površine 6.351 m2. Hotel je  devastiran. Objekat posjeduje infrastrukturu (vodovodnu, kanalizacionu, telefonsku i elektro).

Hotel „Đuro Salaj“ se prodaje u zatečenom stanju, viđeno-kupljeno. Pravni sljednici SOUR-a  „Titovi rudnici uglja“ u Tuzli i „Aluminij“ d.d. Mostar su izvanknjižni suvlasnici, te su opunomoćili direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine da potpiše kupoprodajni ugovor predmeta prodaje. Troškove uknjižbe prava vlasništva kao i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

Hotel „Đuro Salaj“, sa pripadajućim zemljištem nalazi se u urbanom području Gradca uz more. Na pripadajućem zemljištu izgrađena je trafo stanica. Prodaja prava na istom će se vršiti u zatečenom zemljišno-knjižnom i katastarskom stanju prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Gradac. Navedene nekretnine označene kao: k.č. br. 854 VINOGRAD   pov  802 m2, k.č. br. 855/1 VINOGRAD pov 163 m2, k.č. br. 855/2 VINOGRAD pov 701 m2, k.č. br. 855/3 VINOGRAD pov 463 m2, k.č. br. 855/4 VINOGRAD pov 745 m2, k.č. br. 855/5 VINOGRAD pov 363 m2, k.č. br. 856/1 VINOGRAD pov  453 m2, k.č. br. 856/2 VINOGRAD pov 331 m2, k.č. br. 864/1  VINOGRAD pov 194 m2, k.č. br. 864/2  VINOGRAD  pov 176 m2, k.č. br. 865  VINOGRAD  pov 300 m2, k.č. br.866/1 GRADILIŠTE pov 171 m2, k.č. 866/2 GRADILIŠTE 202 m2, k.č. br.866/3 GRADILIŠTE pov  403 m2, k.č. br. 867 VINOGRAD  pov 884 m2, ukupne površine 6351 m2, upisane u zk.ul.1683 K.O. Gradac, Općinski sud u Makarskoj kao društveno vlasništvo sa pravom korištenja u korist Složene organizacije udruženog rada „Titovi rudnici uglja“ u Tuzli.

Ukupna površina zemljišta iznosi 6.351 m2.

Predmet prodaje ima građevinsku i upotrebnu dozvolu.

                

II.  CIJENA I KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDA

Procjenjena vrijednost nekretnine predmeta prodaje utvrđena je po tržišnoj vrijednosti, vještačenjem vještaka građevne struke i iznosi 3.598.500,00 EUR-a (procjena vrijednosti nekretnine br.02-08-2013 od 26.08.2013.godine), što obračunato po tečaju od 1,95583  iznosi  7.038.054,26 KM.

Ponuđena cijena je jedini kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača. Nakon otvaranja ponuda ponuđači mogu povećati cijenu iz ponude koju su dostavili u skladu sa ovim javnim pozivom. Nakon što ponuđači daju svoje konačne ponude, te Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dobije saglasnost na kupoprodajnu cijenu, potpisaće se kupoprodajni ugovor.

III. PODNOŠENJE PONUDA I OBAVEZE PONUĐAČA

            Pravo sudjelovanja na neposrednoj pogodbi imaju sve pravne i fizičke  osobe koje uz ponudu dostave dokaze o uplati: depozita u iznosu od 100.000,00 EUR (odnosno 195.583,00 KM) i naknade za učešće u iznosu od 2.000 EUR (odnosno 3.911,66 KM), do roka za dostavu ponude. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje 200 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Ponuda se podnosi u zapečećenoj koverti na kojoj je naznačena šifra podnosioca ponude  i naznaka „PONUDA“. U koverti s ponudom podnosilac je dužan priložiti:

-       posebnu zapečećenu kovertu na kojoj je napisano „IDENTITET“, šifra ponuđača, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca,

-       posebnu zapečećenu kovertu na kojoj je napisano „DOKAZ O UPLATI“, šifra ponuđača, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Ponude se dostavljaju neposredno ili preporučenom poštom do 14.12. 2017. godine do 16 sati u zatvorenoj koverti, s naznakom „PONUDA“ i nazivom predmeta prodaje za koji se ponuda podnosi, na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Nacrt ugovora o kupoprodaji može se preuzeti na web strani: www.apf.gov.ba ili kod kontakt osobe u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH: Senad Rahimić, pomoćnik direktora za pasivni podbilans, tel. 387-33-586-240 ili na e-mail: apfbih@bih.net.ba i isti su sastavni dio ovoga javnog poziva.

Depozit pobjednika neposredne pogodbe će biti zadržan i isti će biti uračunat u  cijenu nekretnine. Ukoliko Vlada Federacije BiH da saglasnost na kupoprodajnu cijenu, pobjednik neposredne pogodbe i direktor Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH su dužni u roku od 15 (petnaest) dana  pred javnim bilježnikom u Republici Hrvatskoj ovjeriti potpisani kupoprodajni ugovor.

Depoziti ostalih učesnika će biti vraćeni beskamatno u roku od osam dana od dana okončanja pregovora sa ponuđačima. Ukoliko Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ne da saglasnost na postignutu cijenu, najpovoljnijem ponuđaču se beskamatno vraća depozit u roku od pet dana nakon izjašnjenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 

Dostavom ponude na neposrednu pogodbu učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uvjetima prodaje prava kao i pravnoj naravi prodaje predmetnih prava iz javnog poziva.

            Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine do davanja saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zadržava pravo vratiti depozit i odbiti ponudu ili poništiti postupak neposredne pogodbe, a da pri tome ne snosi materijalnu ili bilo kakvu drugu odgovornost prema bilo kojem učesniku neposredne pogodbe, niti ima obavezu obavijestiti učesnika neposredne pogodbe o razlozima za takav postupak.

Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine  – IBAN: BA 39 1540012000051021 SWIFT: UPBKBA 22 (za uplatu depozita u EUR) ili na račun br. 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu depozita u KM). Naknada za učešće se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine – IBAN: BA 39 1540011100651792 SWIFT: UPBKBA 22 (za uplatu naknade za učešće u EUR)  ili   na račun broj 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo (za uplatu naknade za učešće u KM).

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Alipašina 41, soba 95, dana 19.12. 2017.godine u 11,00 sati.

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba: Senad Rahimić, tel 033-586-240, e-mail: apfbih@bih.net.ba

Napomena: Vještačenje predmetne nekretnine nalazi se na web-strani: www.apf.gov.ba


Nacrt ugovora o kupoprodaji

Procjena vrijednosti nekretnine