Javni poziv broj 159 za prodaju metodom neposredne pogodbe imovine u vlasništvu preduzeća JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo
Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09),  člana 3. Pravilnika o postupku  prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH” broj 75/05), Odluke Upravnog odbora JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo broj: 01-381/06 od 25.12.2006. godine, Zahtjeva JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo za prodaju imovine preduzeća metodom neposredne pogodbe broj: 01-1-532/19 od 18.10.2019. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje            

 

J A V N I  P O Z I V  broj  159

za prodaju metodom neposredne pogodbe imovine

u vlasništvu preduzeća JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo

 

Prodavac: JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo, Sarajevo, Maršala Tita br. 7, putem Agencije za privatizaciju u  Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Naziv predmeta prodaje: Stambeni objekat gabaritne površine 132,00 m2 i dvorište površine 500 m2 u vlasništvu JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo, koji se nalaze u mjestu Maoča broj 23, Općina Zavidovići KO Dištica, zk. Izvadak broj: 042-0-NAR-18-001 481, z.k. ul. broj: 1,  parcela broj: 40/2. Korisna površina objekta iznosi ukupno 330,54 m2, a sastoji se od podruma površine 95,04 m2, prizemlja površine 117,75 m2 i sprata  površine 117,75.

Šifra predmeta: 11000214

Procijenjena vrijednost:   

Depozit:                    

Naknada za učešće:               

 

70.192,00 KM         

 7.019,20 KM

701,90 KM

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon).

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita br. 7, Sarajevo do 16,00 sati  20.11.2019. godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.  Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod  punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5.  Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa,  a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d., a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka d.d.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Maršala Tita br. 7,  26.11.2019. godine u 11:00 sati.

 

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

kontakt osobu u preduzeću: Čekić Enver            033 665-365

kontakt osobe u Agenciji:     Fikret Talić              033 586 238