Javni poziv br. 112 za prodaju metodom neposredne pogodbe
Na osnovu člana 2. i 26. Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije BiH“, broj:27/97- 4/09) i članova 1.- 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Sl. novine Federacije BiH“,broj:75/05),  te Odluke Nadzornog odbora „Natron“ Maglaj dd broj: NO-33/18 od  26.06.2018. godine,  Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje: 

JAVNI POZIV BR. 112

za  prodaju metodom neposredne pogodbe u maloj privatizaciji za sljedeći predmet:

 

NAZIV  PREDUZEĆA (PRODAVAC):  „Natron“ Maglaj dd          IDB: 4218182240001

R. br.

Šifra predmeta

Naziv, opis i lokacija predmeta prodaje

Početna cijena KM

Depozit KM

Naknada za učešće KM

1.

040200798

Zemljište oko motela “GALEB” (dvorište) površine 380 m², upisano u ZK uložak broj: 3477, označeno kao k. č. 1475/7 KO Maglaj, PL broj: 275, sa dijelom 1/1 u vlasništvu “Natron” Maglaj d.d.. Zemljište se nalazi u Ulici Aleja ljiljana u Maglaju, i isto je obuhvaćeno regulacionim planom “ Centar Maglaj-sjeverni dio”.

76.000,00

7.600, 00

200,00


Plaćanje se vrši 100% u novcu (gotovinskim sredstvima)

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna, domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, 27/97-4/09) u daljem tekstu Zakon.

Ponude se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne b.b., Zenica do 16 sati dana 12. 09. 2018. godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita i naknade za učešće. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečat preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije nadležnog organa.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom. Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12. Zakona. Depozit i naknada za učešće, na posebnim uplatnicama se uplaćuju na račun Agencije za privatizaciju ZDK broj:1340100000013021 kod ASA banka d.d. Zenica.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije za privatizaciju ZDK, dana 17. 09. 2018. godine  u 11 sati.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetu prodaje sadržane u prospektu predmeta prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično, putem telefona broj 032/243-117 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne b.b., Zenica.

Javni poziv  za neposrednu pogodbu br. 112, bit će objavljen u listu „Oslobođenje“  dana 29. 08. 2018. godine, Bosna i Hercegovina.