Javni poziv br. 65 za učešće na aukcijskoj prodaji

Na temelju čl. 11. i 19. Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 27/97 - 4/09), čl. 15. Pravilnika o postupku prodaje, imovine i dionica ili udjela preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora TP „Nova trgovina“ dd Žepče o prodaji predmeta u maloj privatizaciji, broj: 03/20 od 24.01.2020. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:

 

JAVNI POZIV br. 65.

za učešće na aukcijskoj prodaji/prodaji putem javne dražbe u maloj privatizaciji

  

Naziv preduzeća - Prodavac: TP „Nova trgovina“  dd Žepče sa sjedištem u Žepču, Ul. Prva br. 17, IDB:  421851270002

 

Red.

br.

Šifra

predmeta

Naziv, opis i lokacija

predmeta prodaje

Početna

cijena KM

Depozit

KM

Naknada za

učešće KM

1.

040200802

Poslovni prostor u Donjoj Lovnici, općina Zavidovići, u centru pored škole, zasebna samostojeća zgrada, izgrađena na k.č. br. 1269 iz pl. br. 212 K.O. Donja Lovnica površine 205 m2. Uz zgradu je pripadajujuće zemljište površine 1406 m2. Objekat se sastoji od tri glavne uslužne prostorije, dva hodnika, dva manja magacina i sanitarnih prstorija.

40.000,00

4.000,00

40,00

2.

040200803

Poslovni prostor se nalazi u centru  Gostovića, općina Zavidovići, udaljeno 9 km od Zavidovića. Radi se o temeljima bivše zgrade prodavnice dimenzija 10,0x12,0 m i pratećeg objekta dimenzija 5,0x27,0 m. Predmetna nekretnina se nalazi na k.č. br. 126/1, 126/4 i 126/6 iz p.l. 9 ukupne površine 257 m2 i k.č. br. 128-dio iz p.l. 10, površine 121 m2, sve upisane u K.O. Čardak.

20.000,00

2.000,00

20,00

3.

040200773

Privredna zgrada u Begov hanu, općina Žepče, izgrađena na parceli 925/23 u zk.ul. 20 KO: SP-Mračaj. Objekat se sastoji od poslovnog prostora, magacina i sanitarnog čvora ukupne površine 55 m2.

32.000,00

3.200,00

32,00

 

Napomena: Prodavac TP „Nova trgovina“ dd Žepče za predmet prodaje pod rednim brojem 1. i 2. ima posjedovni list, koji je dokaz da je isti korisnik navedenih nekretnina. Da bi kupac za ove nekretnine izvršio upis prava vlasništva, potrebno je da provede proceduru upisa u Zemljišne knjige o vlastitom trošku.

Pregled predmeta prodaje: Svaki radni dan u periodu od 13,00 do 15,00 sati, kontakt telefon br. 032/881-299 ili 063/949-571 (Stanko Međugorac).

Plaćanje se vrši 100 % u novcu (gotovinskim sredstvima).

Aukcija/dražba će se održati u Aukcijskom/Dražbenom centru-prostorije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, Ul. Zmaja od Bosne b.b.

Aukcija/Dražba će biti održana dana  10.03.2020. godine (utorak) sa početkom u 11,00 sati sati.

Stjecanje prava učešća na aukciji/dražbi se postiže popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita za predmet za koji se prijavljuje učeće na aukciji/dražbi. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1340100000013021otvoren kod ASA Banke dd Zenica najkasnije sedam (7) dana, prije početka aukcije/dražbe. Uz obrasce prijave, potrebno je dostaviti kopiju uplatnice, kao dokaz o uplaćenom depozitu.

Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice, se mora dostaviti Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona poštom ili lično najkasnije sedam (7) dana prije datuma održavanja aukcije/dražbe do 16,00 sati dana 03.03.2020. godine (utorak).

Registracija učesnika za aukciju/dražbu će početi dva (2) sata prije početka aukcije/dražbe u prostorijama Aukcijskog/Dražbenog centra.

Prilikom registracije učesnici na aukciji/dražbi su dužni obavezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz čl. 3. i čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/04 i 4/09)  i platiti naknadu za učešće.

Prodaja predmeta putem javne aukcije/dražbe odvijat će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje, imovine i dionica ili udjela preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Pravilima aukcije/dražbe.

Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetima prodaje sadržane u prospektu i aukcijskom katalogu predmeta prodaje, potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona lično, putem telefona broj: 032/243-117 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, Ul. Zmaja od Bosne b.b.  

Javni poziv za aukcijsku prodaju/prodaju putem javne dražbe, bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo, dana 21.02.2020. godine,  Bosna i Hercegovina, te na Internetu (www.apf.com.ba).

 

 

Na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 96/18) a u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje, imovine i dionica ili udjela preduzeća („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:

 

DOPUNU REGISTRA PREMETA U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE

 

Red.

br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

i lokacija

IDB

Naziv vlasnika

Početna cijena KM

Metod prodaje

1.

040200802

Poslovni prostor u Donjoj Lovnici,

Općina Zavidovići

421851270002

 

TP „Nova trgovina“ dd Žepče

40.000,00

aukcija/

dražba

2.

040200803

Poslovni prostor u Gostovićima,

Općina Zavidovići

421851270002

TP „Nova trgovina“ dd Žepče

20.000,00

aukcija/dražba

 

Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, 72 000 Zenica,  Zmaja od Bosne bb,

Telefoni: ++387 32/243 117; tel./fax: ++387 32/243 118.