Javni poziv za prodaju nekretnina metodom neposredne pogodbe

Na temelju čl. 11. Zakona o privatizaciji poduzeća (Službene novine F BiH br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) i čl. 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (Službene novine F BiH br. 75/05) Agencija za privatizaciju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu objavljuje:Javni poziv
radi prodaje nekretnina metodom neposredne pogodbe

 

1. Naziv predmeta prodaje: Poslovni prostor  u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u ul. Kneza Višeslava 77 D u Mostaru, površine 68 m2, izgrađen na k.č. 2819/3 (nova k.č. 744), K.O. Mostar. Predmetni poslovni prostor nije obuhvaćen početnom bilancom stanja prilikom privatizacije poduzeća APRO „FARMA BUNA“ d.d. Mostar na kojem je to poduzeće imalo pravo korištenja, pa se naknadno prodaje. Prostor se trenutno ne koristi.

Vrijednost poslovnog prostora u iznosu od 56.000,00 KM utvrđena je na bazi procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke iz 2004. godine. U međuvremenu je u potpunosti devastiran.

Uz ponudu ponuđač je dužan uplatiti depozit ili osigurati bankovnu garanciju u iznosu od 5.600,00 KM na račun broj: 3381002200595469 i naknadu za sudjelovanje na neposrednoj pogodbi u iznosu od 200,00 KM na račun broj: 3381002200593626, kod UniCredit Bank Mostar.


2. Naziv predmeta prodaje: Izgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 635/2, K.O. Potoci, površine 650 m2, s pravom raspolaganja u korist H.U.P. „Neretva“ Mostar, na pomenutoj parceli nalazi se trafostanica.

Vrijednost izgrađenog građevinskog zemljišta u iznosu od 61.750,00 KM utvrđena je na bazi procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke iz 2010. god.

Uz ponudu ponuđač je dužan uplatiti depozit ili osigurati bankovnu garanciju u iznosu od 6.175,00 KM na račun broj: 3381002200595469 i naknadu za sudjelovanje na neposrednoj pogodbi u iznosu od 200,00 KM na račun broj: 3381002200593626, kod UniCredit Bank Mostar.

Pravo sudjelovanja u neposrednoj pogodbi podnošenjem ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe, domaće i strane, sukladno čl. 12. Zakona o privatizaciji poduzeća .

Ponude se podnose u zapečaćenoj kuverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje, izravno ili preporučenom poštom, najkasnije do 22.04.2013. godine do 16ºº sati, na adresu Agencija za privatizaciju HNŽ , Mostar, Kralja Zvonimira br. 4.

Ponude za predmet prodaje pod rednim brojem 1. ispod 30.000,00 KM, a za predmet prodaje pod rednim brojem 2. ispod 30.875,00 KM neće se razmatrati.

U kuverti uz ponudu se dostavljaju i:

-    dokaz o uplati depozita i naknade za sudjelovanje;

-    ovjerena izjava ponuđača s naznakom da izjavljuje pod punom materijalnom, moralnom i kaznenom odgovornošću da nema zapreka iz čl. 12. Zakona o privatizaciji da sudjeluje u postupku privatizacije.

Kriterij za vrednovanje ponude je samo ponuđena kupoprodajna cijena.

Plaćanje ugovorene cijene je isključivo u novcu.

Neposredni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije za privatizaciju u Mostaru, ul.  Kralja Zvonimira br. 4., dana 25.04.2013. god. za predmet prodaje pod rednim brojem 1. u 1100 sati, a za predmet prodaje pod rednim brojem 2. u 13 00 sati.

Dodatne informacije na tel: 00387 36/327-274 i 327-275

Javni poziv bit će objavljen u:

  • VEČERNJI LIST
  • DNEVNI AVAZ
  • INTERNET (http//www.apf.com.ba)