Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe: Privredna zgrada i dvorište u Ivanici

Na osnovu člana 2. i 26. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine FBiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 I 4/09), Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/05), Zaključka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, broj 21-01-19-50/12 od 04.04.2012. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-14652-7/12 od 26.04.2012. godine, Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo, o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

za prodaju metodom neposredne pogodbe

 

Naziv predmeta:          Nekretnina – Privredna zgrada i dvorište u Ivanici, upisano u z.k. uložak br. 681 K.O. SP Kurtovići, k.č. 2593/02 Općina Ravno (Privredna zgrada ima površinu od 254 m2, a cjela parcela po z.k. izvatku 1991 m2) 

Šifra predmeta:            090200909

Prodavac:                     RO Slovin – OOUR Hadžići iz Hadžića sa 1/1, odnosno Kanton Sarajevo u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o početnom bilansu preduzeća i banaka („Službene novine FBiH“, br. 12/98, 40/99, 47/06, 38/08 i 65/09).

Početna cijena:             231.413,00 KM

Depozit:                        23.141,30 KM

Naknada za učešće:           500,00 KM

Plaćanje 100% u novcu od postignute prodajne cijene.

Ponude u neposrednoj pogodbi vrednovat će se na osnovu cijene ponuđača. 

U cilju dobijanja što kvalitetnije ponude Komisija može odlučiti da se pregovori odvijaju u više krugova. Konačno vrednovanje ponuda Komisija će izvršiti nakon izjašnjenja svih ponuđača da se njihove posljednje ponude imaju smatrati konačnim ili nakon isteka roka za davanje konačnih ponuda utvrđenog od strane Komisije bez obzira na izjašenjenje ponuđača o konačnosti njihovih ponuda.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, ul. Hamida Dizdara 1/IV Sarajevo (Marijin dvor), dana 08.05.2013. godine sa početkom u 10:00 sati.

 

1.      Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine FBiH“, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

2.      Ponuđač je dužan u zapečaćenoj koverti sa naznakom naziva predmeta prodaje dostaviti ponudu, dokaz o izvršenom plaćanju naknade za učešće i depozita, kao i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da pod punom moralnom, materijalom i krivičnom odgovornosti nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2,3,4, i 5. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine FBiH“, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz izjavu obavezni su dostaviti fotokopiju sudske registracije ovjerene od nadležnog organa, a fizička lica ovjerenu kopiju lične karte.

Kovertu sa navedenim dokumentima zainteresovani ponuđači su dužni dostaviti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo lično ili preporučenom poštom do 03.05.2013. godine do 15:00 sati, ul. Hamida Dizdara 1/IV Sarajevo.

Pregled predmeta prodaje i uvid u dokumentaciju može se dogovoriti sa ovlaštenom osobom u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo u vrijeme trajanja javnog poziva. 

Nepotpune i neblagovremene prijave odnosno prijave podnesene na način drugačiji od Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine FBiH“, br. 75/05) neće ući u proceduru neposredne pogodbe.

3.      Depozit za učešće na neposrednoj pogodbi u iznosu od 23.141,30 KM se uplaćuje na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo: KAPSA RN-DEPOZITI AUK.TEND., Hamida Dizdara 1, broj: 1020500000092633 kod Union banke d.d. Sarajevo. Uplate deviznim sredstvima vrše se kod Union banke d.d. Sarajevo, na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: 50031202-4200286290004. (bankarske troškove konverzije snosi ponuđač). Ponuđač može umjesto depozita dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo.

Ukoliko odabrani ponuđač odbije zaključiti kupoprodajni ugovor u skladu sa svojom ponudom neće se izvršiti povrat depozita, što je u skladu sa članom 8. tačka 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine FBiH”, br. 75/05). 

4.      Naknadu za učešće na neposrednoj pogodbi u iznosu od 500,00 KM ponuđač je dužan uplatiti na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara 1, broj: 1020500000091178 kod Union banke d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda. Uplate deviznim sredstvima vrše se kod Union banke d.d. Sarajevo na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara 1, broj: 50031202-4200286290004 (bankarske troškove konverzije snosi ponuđač).

5.    Za ostale informacije o predmetu prodaje, pratećoj dokumentaciji i procedurama ponuđači mogu kontaktirati:

-          kontakt osoba u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Emina Idrizović tel. 033/560- 030, fax: 033/560-035