Javni poziv Poslovni prostora u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Knežija, k.o. Trešnjevka, k.č.br. 5144/5, Poljana Josipa Brunšmida 8, ukupne površine 142,8m2

Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09); člana 2. tačka 1, člana 20. Zakona o početnom bilansu preduzeća i banaka („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/98, 40/99, 47/06, 38/08 i 65/09); člana 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine, dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" br. 28/05 – Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-4346-20/13 od 27.02.2013. godine, Saglasnosti preduzeća „UNIONINVEST“ d.d. Sarajevo o prodaji imovine iz pasivnog podbilansa br. 10/1-841/05 od 11.04.2005. godine, Zaključka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo br. 21-01-19-116/13 od 12.09.2013. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-26755-8/13 od 03.10.2013. godine, Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo, objavljuje 

JAVNI POZIV

Poslovni prostora u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Knežija, k.o. Trešnjevka, k.č.br. 5144/5, Poljana Josipa Brunšmida 8, ukupne površine 142,8m2

 

Način prodaje:             Neposredna pogodba

Naziv predmeta:          Poslovni prostor u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Knežija, k.o. Trešnjevka, k.č.br.    5144/5, Poljana Josipa Brunšmida 8, ukupne površine 142,8m2  

Šifra predmeta:          090600001

Prodavac:                   Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo, u ime i za račun Kantona Sarajevo i           građevinskog preduzeća „UNIONINVEST“ d.d. Sarajevo.

Početna cijena:              280.000,00 KM

Depozit:                            28.000,00 KM

Naknada za učešće:           500,00 KM

Ponude u neposrednoj pogodbi vrednovat će se na osnovu visine ponuđene cijene.

O postignutoj cijeni prodaje saglasnost mora dati Vlada Kantona Sarajevo. 

U cilju dobijanja što kvalitetnije ponude Komisija može odlučiti da se pregovori odvijaju u više krugova. Konačno vrednovanje ponuda Komisija će izvršiti nakon izjašnjenja svih ponuđača da se njihove posljednje ponude imaju smatrati konačnim ili nakon isteka roka za davanje konačnih ponuda utvrđenog od strane Komisije bez obzira na izjašnjenje ponuđača o konačnosti njihovih ponuda.

Direktni pregovori s ponuđačima održat će se u prostorijama Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, ul. Hamida Dizdara 1/IV Sarajevo (Marijin dvor), dana 14.11.2013. godine s početkom u 12:00 sati.

Pregled predmeta prodaje može se izvršiti samostalno ili dogovoriti s predsjednikom Komisije na tel: 033/56 00 36 ili direktorom Agencije na tel: 033/56 00 31, a uvid u dokumentaciju može se izvršiti u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo u toku trajanja javnog poziva, svakim radnim danom od 10 do 14 sati.

Nakon pribavljanja saglasnosti na namjeravanu prodaju od ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske na osnovu čl. 2. Uredbe o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini (NN. Br. 46/2000) s pobjednikom pogodbe će se zaključiti kupoprodajni ugovor, a plaćanje predmeta prodaje je u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora.

Ukoliko kupac nije državljanin Republike Hrvatske, nakon potpisivanja ugovora dužan je isti s pratećom dokumentacijom poslati Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske kako bi pribavio saglasnost na kupnju i riješio pitanje uknjižbe.  

U skladu s važećim propisima Republike Hrvatske, kupac je dužan platiti porez na promet nekretnina u iznosu 5% od vrijednosti nekretnine. 

 

1. Pravo sudjelovanja na neposrednoj pogodbi imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

2. Ponuđač je dužan u zapečaćenoj koverti s naznakom naziva predmeta prodaje dostaviti ponudu, dokaz o izvršenom plaćanju naknade za učešće i depozita, kao i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2,3,4 i 5. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizičke osobe treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica su uz izjavu obavezna dostaviti fotokopiju sudske registracije ovjerene od nadležnog organa, a za fizička lica fotokopiju osobne iskaznice. Kovertu s navedenim dokumentima zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo osobno ili preporučenom poštom do 11.11.2013. godine do 15:00 sati, ul. Hamida Dizdara 1/IV Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave, odnosno prijave podnesene na način drugačiji od Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine FBiH”, br. 75/05) neće se smatrati validnim.

3. Depozit za učešće na neposrednoj pogodbi u iznosu od 28.000,00 KM ponuđač je dužan uplatiti na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo: Depoziti, aukcije i tenderi, broj: 1601110000009525 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda. Uplate deviznim sredstvima vrše se kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: (IBAN)BA391601120000050798 (bankarske troškove konverzije snosi ponuđač). Ponuđač može, umjesto depozita, dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo s rokom važenja najmanje 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Depozit se pobjedniku pogodbe uračunava u cijenu, a ostalim učesnicima se vraća po okončanju prodaje.

Ukoliko odabrani ponuđač odbije zaključiti kupoprodajni ugovor u skladu sa svojom ponudom, neće se izvršiti povrat depozita, što je u skladu sa članom 8. tačka 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine FBiH”, br. 75/05).

4. Naknadu za učešće u neposrednoj pogodbi u iznosu od 500,00 KM ponuđač je dužan uplatiti na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara 1, broj: 1601110000008846 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda. Uplate deviznim sredstvima vrše se kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: (IBAN)BA391601120000050798 (bankarske troškove konverzije snosi ponuđač).

5. Za sve dodatne informacije vezane za predmet prodaje, način podnošenja ponuda, pregled predmeta      prodaje i postupak privatizacije, obratiti se Agenciji u Sarajevu, kontakt osoba: Sead Kamarašević – direktor, telefon: 033/56 00 31 ili Nazmija Pipić – predsjednik Komisije, telefon: 033/56 00 36.

WEB: www.kapsa.bawww.apf.com.ba ; e-mail: kapsa@bih.net.ba