Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju „Zidane hale iza Kasine I“ vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04,42/06 i 4/09), člana 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzećaPrečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora Željezare “Zenica” d.o.o. Zenica  br. 029/12-NO od 15.05.2012.godineAgencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

                                                                      

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju „Zidane hale iza Kasine I“ vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

 

Naziv predmeta:   „Zidana hala iza Kasine I“ vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica        

Šifra predmeta:                  11000269

Prodavac:„Željezara “Zenica” d.o.o Zenica, Bulevar Kralja Tvrka I br.17, Zenica putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo                                                                                                                                                                

 

Kratak opis predmeta: Predmet prodaje je skladišni prostor dimenzije 7,5 x 22,25 m a površina je po ZK ulošku broj: 2056 je 167 m2, krov dvovodan sa pokrovom od valovitog salonita. Krovna konstrukcija je drvena, grede sa dašćanim pokrovom. Objekat se sastoji iz četiri prostorije, međusobno povezane klasično zidan, nosivi i pregradni zidovi su zidani punom opekom. Unutrašnja stolarija je drvena, a vanjska djelom drvena i djelom metalna

                                 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1. Cijena..................................................................................................350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 150.000,00 KM. Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu. Ponude sa cijenom nižom od početne cijene neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

 

2. Zapošljavanje jednog zaposlenika Željezare d.o.o Zenica ...........300 bodova ili 30%

Preuzimanje i zapošljvanje jednog zaposlenika Željezare „Zenica“ d.o.o Zenica u roku od 30 dana po zaključivanju kupoprodajnog ugovora i njegovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a najmanje 3 (tri) godine od dana prijema. Dodatno zapošljavanje radnika neće biti bodovano.

3. Nova finansijska ulaganja................................................................ 350 bodova ili 35%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 20.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora. Dodatno investiranje neće biti bodovano.

 

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br.2/97,8/99,32/00,45/00,54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04,42/06 i 4/09).

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka “PONUDA”.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

-        posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz člana 3. Izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04);

-        posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit u iznosu od 15.000,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke SarajevoNaknada za učešće na tenderu u iznosu od 150,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo.

 

Ponude se podnose bezuslovno, u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 02.04.2013. godine, do 16,00 sati ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.


Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07, i 76/09).

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, dana 08.04.2013. godine u 11 sati.                 .

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od prodavca.

Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji: Jakov Gavran, 033-586-254

Odgovorna osoba u preduzeću: Nusreta Mašić, 032-209-227

Istovjetan javni poziv je objavljen na web strani www.apf.gov.ba