Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju nekretnina-benzinskih pumpi i poslovnih prostora u Republici Hrvatskoj
 Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04,42/06 i 4/09), člana 51. i 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća - prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za pokretanje aktivnosti za prodaju nekretnina kroz postupak male privatizacije („Službene novine Federacije BiH“ broj 77/14) i Odluke Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo broj: NO-241/14 od 13.08.2014. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljuje
 

JAVNI POZIV
za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju
nekretnina-benzinskih pumpi i poslovnih prostora u Republici Hrvatskoj

 

Naziv predmeta:

Nekretnine-benzinske pumpe i poslovni prostori u Republici Hrvatskoj

Šifra predmeta:

11000306

Prodavac:              

„Energoinvest“ d.d. Sarajevo

Početna cijena:      

6.604.000,00 eura ili 12.916.301,00 KM po kursu 1euro = 1,95583 KM

Depozit:                       

51.129,00 eura ili 100.000,00 KM

Naknada za učešće:        

 6.604,00 eura ili   12.916,00 KM

Kratak opis predmeta:

Nekretnine-benzinske pumpe i poslovni prostori u Republici   Hrvatskoj kako slijedi:

1.

Poslovna zgrada u Zagrebu;

- Upravna zgrada br. 228b (skladišno-komercijalna služba s restoranom), gospodarsko dvorište;

- Radnička cesta 228, Zagreb;

Površina 3.982 m2

Upisana u Z.K. ul./k.č.108805 Grad Zagreb (Žitnjak) / knjižno vlasništvo, u posjedu, djelimično u zakupu

2.

Terminal naftnih derivata Zagreb;

servisna zgrada (skladište dopunskog asortimana sa servisnom radionicom), skladište (za ulja i maziva), pomoćna zgrada (aneks za radnike), gospodarsko dvorište (sa separatorima zauljenih voda, istakalištem autocisterni, rezervoarskim postrojenjem sa tankvanom, utkalištem autocisterni, platoom za kabastu robu, parkiralištem za teretna i osobna vozila);

Radnička cesta 228, Zagreb; Površina: 10.383,00

Gospodarsko dvorište, Radnička cesta 228, Zagreb;

Površina: 868 m²

Upisana u Z.K. ul./k.č.108804 Grad Zagreb (Žitnjak) / knjižno vlasništvo, u posjedu

3.

Benzinska pumpa Sošići – istok;

zgrada sa sanitarijama, prilaz, nadstrešnica, betonske površine i infrastruktura, zemljište;Rovinj;

Površina: 5.159 m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. 1449, 1451,1321,1692 Sošići, Rovinj / vanknjižno vlasništvo, u zakupu

4.

Benzinska pumpa Sošići – zapad;

zgrada sa sanitarijama, prilaz, nadstrešnica, betonske površine i infrastruktura, zemljište; Rovinj;

Površina: 8.698 m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. 1449,1451,1321,1692Sošići, Rovinj / vanknjižno vlasništvo, u zakupu

5.

Benzinska pumpa Tušilović – zapad;

zgrada sa sanitarijama, nadstrešnica, betonske površine i infrastruktura, zemljište;Karlovac;

Površine: 13.977 m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. 1414 Tušilović Karlovac / vanknjižno vlasništvo, u posjedu

 

6.

Benzinska pumpa Tušilović – istok;

zgrada sa sanitarijama, nadstrešnica, betonske površine i infrastruktura, zemljište;Karlovac;

Površine: 7.376 m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. k.č. 492/2 Tušilović Karlovac / vanknjižno vlasništvo, u posjedu

7.

Benzinska pumpa Rugvica;

zgrada sa sanitarijama, nadstrešnica, zemljište; Dugo Selo;

Površine: 14.009

Upisana u Z.K. ul./k.č. 6 Rugvica Dugo Selo / vanknjižno vlasništvo, u posjedu

8.

Benzinska postaja Glina;

zgrada sa sanitarijama, nadstrešnica, trotoar, betonska površina, asfaltna površina, zemljište; Glina;

Površina: 1.327m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. 740, 395, 1626 Glina / vanknjižno vlasništvo, u posjedu

9.

Benzinska pumpa Žminj;

zgrada sa sanitarijama, nadstrešnica, trotoar, betonsko-asfaltne površine, zemljište; Žminj;

Površina: 2.965m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. 4291 Žminj, Rovinj k.č. br.:5015/6 (zgrada), 5015/8 (nadstrešnica) / vanknjižno vlasništvo, u zakupu

10.

Benzinska pumpa Lipovljani – sjever;

zgrada, zgrada, nadstrešnica, parkiralište;autocesta Zagreb-Lipovac;

Površina: 8.424m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. 2833, Lipovljani Novska / vanknjižno vlasništvo, u posjedu, djelimično u zakupu

11.

Benzinska pumpa Lipovljani – jug;

zgrada, nadstrešnica, parkiralište; autocesta Zagreb-Lipovac;

Površina: 8.424 m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. 2833 Lipovljani Novska / vanknjižno vlasništvo, u posjedu, djelimično u zakupu

12.

Benzinska pumpa Podgradina;

zgrada benzinske postaje, ugovstiteljski dio s terasom, magacin, nadstrešnica, zemljište;

Podgradina bb, Opuzen

Površina: 7.463m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. 386 Slivno Metković / vanknjižno vlasništvo, u posjedu

13.

Benzinska pumpa Metković I;

zgrada benzinske postaje sa sanitarijama, magacin, podzemni magacin, kancelarijski skladišni dio, nadstrešnica, betonske površine sa infrastrukturom;Metković;

Površina: 579 m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. 3437 Metković Metković k.č.br.5918/12 (zgrada BP sa sanitarijama) / vanknjižno vlasništvo, u posjedu

14.

Benzinska pumpa Metković II;

zgrada benzinske postaje, nadstrešnica, betonske i asfaltne površine sa infrastrukturom, zelene površine s hortikulturom, zemljište;Metković; / vanknižno vlasništvo, u posjedu

Površina: 2.873 m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. 3775 (posjed. List) Metković k.č.br.12880 (zgrada BP) / vanknjižno vlasništvo, u posjedu

15.

Benzinska pumpa Lapad;

zgrada benzinske postaje, nadstrešnica, zemljište; Dubrovnik;

Površina: 1.203 m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. 2043 Gruž Dubrovnik k.č.br.619/7 / vanknjižno vlasništvo, u posjedu

16.

Benzinska pumpa Lipik;

zgrada benzinske postaje, nadstrešnica, trotoari i otoci, betonske površine, prilazni i izlazni putevi, zemljište; Lipik;

Površina: 967m²

Upisana u Z.K. ul./k.č. zk. ul. 1734 k.č.br.1259 K.O. Lipik zk. odjel Pakrac / vanknjižno vlasništvo, u posjedu

17.

Benzinska pumpa Hrvatska Kostajnica;

zgrada benzinske postaje s pratećim sadržajima, nadstrešnica, skladište trotoar, betonske površine, asfaltne površine, zelene površine, zemljište; Hrvatska Kostajnica;

Površina: 5.239 m² (prema katastru) 3.079 m² (prema ZK)

Upisana u Z.K. ul./k.č. 1970 Kostajnica Hrvatska Kostajnica / vanknjižno vlasništvo, u posjedu

Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju na dan prodaje, po modelu »viđeno – kupljeno«.

Izabrani ponuđač je dužan obezbijediti saglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske o izuzeću od zabrane raspolaganja nekretninama u skladu sa Uredbom o zabrani raspolaganja nekretninama inozemnih pravnih osoba na teritoriji Republike Hrvatske (objavljena u NN 36/91) i Odlukom o izuzimanju od zabrane raspolaganja tim nekretninama (NN 46/00), te snositi troškove u vezi s tim.

 

 

Prodavac će staviti na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi vlasništva, kao i dokumentaciju u vezi sudskih sporova i postupaka. Izabrani ponuđač će biti u obavezi nastaviti sve sudske ili upravne sporove i postupke od dana potpisivanja ugovora, a u vezi utvrđivanja prava vlasništva i uknjižbe na pojedinim nekretninama, kao i snositi sve troškove nastale vođenjem istih. 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1.Cijena ......................................................................................................     350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi  6.604.000,00 eura ili 12.916.301,00 KM.

U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj NO-241/14 od 13.08.2014. godine ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene.

Ponuđač koji ponudi najveću cijenu bit će bodovan sa maximalnim brojem bodova, a ostali ponuđači srazmjerno ponuđenoj cijeni u odnosu na najveću ponuđenu cijenu.

 

2. Investicije ................................................................................................   300 bodova ili 30%

Plan investicija treba biti dostavljen uz ponudu. Rokovi realizacije investicija započinju od dana prenosa vlasništva na nekretninama i iste je potrebno realizovati u roku od 3 godine.

Ponuđač koji ponudi najveće investicije bit će bodovan sa maximalnim brojem bodova, a ostali ponuđači srazmjerno ponuđenim investicijama u odnosu na najveću ponuđenu investiciju.

Izabrani ponuđač će 30 dana prije roka za realizaciju investicija biti u obavezi da Agenciji za privatizaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ugovorenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

3. Zapošljavanje ......................................................................................        350 bodova ili 35 %

Izabrani ponuđač se obavezuje preuzeti 61 radnika Energoinvest Hrvatska d.o.o. i za iste obezbjediti radno –pravni status u skladu sa zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i postojećim radno-pravnim statusom na period od  najmanje 3 godine od dana prijema. Dodatno zapošljavanje neće biti bodovano.

 

Izabrani ponuđač je u obavezi nastaviti obavljati djelatnost prometa nafte i naftnih derivata.

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti fizička i  pravna lica registrovana u Republici Hrvatskoj za promet nafte i naftnih derivata, koja posjeduju vlastite pogone za preradu nafte i naftnih derivata ili partnerski ugovor sa nekom od kompanija koja se bavi preradom i prometom nafte i naftnih derivata.

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka “PONUDA”.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

-        posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz člana 3. Izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku. Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom. Pobjednik tendera je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda.

 

-        posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Instrukcije za plaćanje u KM:

Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo. Naknada za učešće na tenderu se uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo.

Instrukcije za plaćanje u eurima:

Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021, IBAN: BA 39 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo d.d. Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792, IBAN: BA 39 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaolo d.d. Sarajevo.

 

Ponude se podnose bezuslovno, u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 23.10.2014. godine do 16:00 sati, ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.


Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća . Ponudu sa najvećim brojem bodova, a koji nije manji od 72% ukupnog broja bodova, komisija odabire kao najpovoljniju.

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Alipašina 41, dana 29.10.2014. godine godine u 12:00 sati.                

 
Ostale informacije

Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera ponuđači se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji:          

Fikret Talić            
Sabaheta Čongo  

033 586 238   

033 586 250

Kontakt osoba u preduzeću:      

Muharem Musić    

033 703 318