Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta „Stolarija“, u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 51. i 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjele preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Odluka Nadzornog odbora Željezara „Zenica“ d.o.o Zenica broj: 108/15. – NO i 109/15. - NO od 05.03.2015. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje:


JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta

 „Stolarija“, u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

 

Naziv predmeta:

Objekat „Stolarija“, vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

Šifra predmeta:

11000309

Prodavac:       

Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica putem Agencije za privatizaciju u  Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Naknada za učešće:

110,00 KM

Depozit:

11.000,00 KM

Kratak opis predmeta:

Predmet prodaje je objekat „Stolarija“ sa pripadajućim zemljištem i to dio parcele upisana na k.č. 853/1 u ZK ul. 4170 K.O. SP_Zenica površine 1.060,50 m2. Pripadajuća parcela je relativno ravnog oblika pravougaonika dim. 50,5 m x 21 m. Objekat „Stolarija“ je jednostavne tlocrtne pravougaone osnove gabaritnih dimenzija cca 30,40 x 9,80 m, spratnosti prizemlje i zapravo se radi o prizemnoj hali, koja je izdjeljena na tri međusobno povezane prostorije koje imaju zasebne ulaze sa istočne dvorišne strane. Visina objekta je cca 3,50 m. Objekat se nalazi u Zenici u naselju Nova Zenica u ulici Zmaja od Bosne bb, u blizini ulazne petlje sjevernog ulaza u Zenicu i povezan je putnom mrežom, što čini efikasnim transport sirovina i finalnih proizvoda, neopterećujući uže gradsko jezgro.

Napomena: U toku je cijepanje parcele.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

1. Cijena .................................................................................................. 350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 110.000,00 KM.

Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

2. Zapošljavanje ......................................................................................350 bodova ili 35%

Zapošljavanje jednog zaposlenika Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica u roku od 30 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, na neodređeno vrijeme, a najmanje na period od 3 (tri) godine od dana zapošljavanja. Dodatno zapošljavanje neće biti vrednovano.

3. Investicije .............................................................................................300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 10.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora u svrhu proširenja djelatnosti.

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju objekata

 „Sodara“ i “Garaža sa ostavom“, u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

Naziv predmeta:

Objekti „Sodara“ i “Garaža sa ostavom“, vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

Šifra predmeta:

11000310

Prodavac:       

Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica putem Agencije za privatizaciju u  Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Naknada za učešće:

298,00 KM

Depozit:

29.800,00 KM

Kratak opis predmeta:   

Predmeti prodaje objekti „Sodara“ i “Garaža sa ostavom“ sa pripadajućim zemljištem i to dio parcele upisani su na k.č. 848/1 u ZK ul. 4167 K.O. SP_Zenica površine 1.408,33 m2. Nekretnine sa pripadajućim parcelama nalaze se u Zenici u naselju Nova Zenica u ulici Zmaja od Bosne bb, u blizini ulazne petlje sjevernog ulaza u Zenicu i povezane su putnom mrežom, što čini efikasnim transport sirovina i finalnih proizvoda, neopterećujući uže gradsko jezgro.

Objekat „Sodara“ je prizemni objekat složene tlocrtne dispozicije u obliku slova „T“, gabaritnih dimenzija 23,90m x 10m + 16,00m x 9,70m. U praktičnom smislu razlikuju se dvije cjeline. Prvu cjelinu čini proizvodni pogon sa manjim uredom i priručnim magacinom, te sa dva zasebna magacina. Drugu cjelinu čini administrativni dio ili više kancelarijskih prostorija zasebnih kao i međusobno povezanih, te sanitarni čvor. Visina proizvodnog pogona objekta „Sodara“ je cca 4,50m, a visina upravnog dijela 3,00m.

Objekat „Garaža sa ostavom“ je prizeman objekat, kojeg čine dva međusobno smaknuta objekta. Osnovni objekat predstavlja garažu sa radionicom i kancelarijskim prostorijama gabaritnih dimenzija 37,10m x 10,80/11,70m, uz koji je sa dvorišne, zapadne, strane dograđen objekat ostave kao skladišni prostor kolokvijalno poznat kao „kupusara“, gabaritnih dimenzija 22,20m x 6,90m/8,00m. U praktičnom smislu razlikuju se tri cjeline. Prvu cjelinu čine četiri garažna boksa, drugu cjelinu čini administrativni dio ili tri kancelarijske i tri mini radioničke prostorije, sa pomoćnim prostorijama. Treću cjelinu predstavlja skladišni prostor ili ostava, tj. Kupusara.

Napomena: U toku je cijepanje parcele.

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

1. Cijena .................................................................................................. 350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 298.000,00 KM.

Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

2. Zapošljavanje ......................................................................................350 bodova ili 35%

Zapošljavanje jednog zaposlenika Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica u roku od 30 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, na neodređeno vrijeme, a najmanje na period od 3 (tri) godine od dana zapošljavanja. Dodatno zapošljavanje neće biti vrednovano.

3. Investicije .............................................................................................300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 15.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora u svrhu proširenja djelatnosti.

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka „PONUDA“.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

           posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano „IDENTITET“, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ broj 28/04). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezna su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa;

           posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano „DOKAZ O UPLATI“, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit se uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo. Naknada za učešće na tenderu uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno, u skladu sa kriterijima iz Javnog poziva neposredno ili preporučeno poštom na adresu:

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, sa naznakom „PONUDA“ i nazivom predmeta prodaje za koji se ponuda podnosi.

Rok za podnošenje ponuda je 07.09.2015. godine do 16:00 sati, ne otkrivajući pri tome identitet.

Prijave podnesene poštom smatraće se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjele preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09).

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41 i to kako slijedi:

- Za predmet prodaje objekta „Stolarija“, vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica, (šifra predmeta 11000309) dana 10.09.2015. godine u 11:00 sati;

- Za predmet prodaje objekata „Sodara“ i “Garaža sa ostavom“, vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica, ( šifra predmeta 11000310) dana 10.09.2015. godine u 12:00 sati.

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od Prodavca.

Kontakt osoba u Agenciji: Nevena Vokić, tel. 033 586-251.

Kontakt osoba u preduzeću:

Za predmet prodaje objekta „Stolarija“ – Jasmina Trebo, tel. 032 209-224

Za predmet prodaje objekata „Sodara“ i “Garaža sa ostavom“ - Aletić Miralem, tel. 032 209-228.