Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju 100% udjela Energoinvest d.d. Sarajevo u društvu Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 51. i 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća - prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/05, 53/07 i 76/09), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o načinu i metodi prodaje 100% udjela Energoinvest d.d. Sarajevo u društvu Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo („Službene novine Federacije BiH“ broj:83/15) i Odluke Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo o načinu i metodi prodaje 100% udjela Energoinvest d.d. Sarajevo u društvu Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo broj: NO-310/15 od 31.07.2015. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljuje


JAVNI POZIV
za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju
100% udjela Energoinvest d.d. Sarajevo
u društvu Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo

 

Naziv predmeta:

100% udio Energoinvest d.d. Sarajevo u društvu Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo

Šifra predmeta:

11000311

Prodavac:              

„Energoinvest“ d.d. Sarajevo

Početna cijena:      

4.190.831,70 KM

Depozit:                       

100.000,00 KM

Naknada za učešće:        

 4.190,83 KM

Kratak opis predmeta:

Privredno društvo Energoinvest centar za razvoj tehnologije u automatici, termotehnici i mjerenjima d.o.o. Sarajevo, skraćeni naziv: Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo upisano je sudski registar Rješenjem broj: UF/I-1705/02 od 21.11.2002. godine, na osnovu Odluke Nadzornog odbora Energoinvest d.d. Sarajevo broj: UO-55/02 od 25.01.2002.godine i Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju broj:UO-97/02 od 29.07.2002. godine. Upisani kapital društva na osnovu Aktuelnog izvoda iz sudskog registra broj: 065-0-RegZ-15-005254 od 20.08.2015. godine iznosi 4.175.593,53 KM. Ostali podaci i informacije o društvu sadržani su u prospektu , koji potencijalni ponuđači mogu dobiti na zahtjev upućen Energoinvestu dd Sarajevo ili Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1.Cijena ......................................................................................................     350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi  4.190.831,70 KM.

U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Energoinesta d.d. Sarajevo broj: NO-310/15 od 31.07.2015. godine ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene.

Ponuđač koji ponudi najveću cijenu bit će bodovan sa maximalnim brojem bodova, a ostali ponuđači srazmjerno ponuđenoj cijeni u odnosu na najveću ponuđenu cijenu.

2. Zapošljavanje   .....................................................................................   350 bodova ili 35%

Izabrani ponuđač se obavezuje preuzeti 8 zaposlenika Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo i za iste obezbjediti radno –pravni status u skladu sa Zakonom o radu i postojećim radno-pravnim statusom na period od najmanje 3 godine od dana prijema.

 

3.Djelatnost    ......................................................................................        300 bodova ili 30 %

Izabrani ponuđač se obavezuje zadržati djelatnost Energoinvest d.d. RTC-AMT d.o.o. Sarajevo, za period 2 godine od datuma zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća.

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka “PONUDA”.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

-        posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz člana 3. Izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku. Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom. Pobjednik tendera je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda.

-        posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo. Naknada za učešće na tenderu se uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj: 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno, u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 24.11.2015. godine do 16:00 sati, ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća . Ponudu sa najvećim brojem bodova, a koji nije manji od 72% ukupnog broja bodova, komisija odabire kao najpovoljniju.

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Alipašina 41, dana 27.11.2015. godine godine u 10:00 sati.                

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od prodavca.

Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera kupci se mogu obratiti:

Kontakt osobe u Agenciji:          

Fikret Talić

Sabaheta Čongo  

033 586 238   

033 586 250

Kontakt osoba u preduzeću:      

Selvedina Tuzlić  

033 703 332