JAVNI POZIV za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta hale „Preporod 1“ i „Preporod 2“ i JAVNI POZIV za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju objekta „Terminal tečnih goriva“, u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 51. i 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjele preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Odluka Nadzornog odbora Željezara „Zenica“ d.o.o Zenica broj: 140/16–NO i 141/16–NO od 07.07.2016. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta hale

 „Preporod 1“ i „Preporod 2“, u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

 

Naziv predmeta:

Poslovni objekat hale  „Preporod 1“ i „Preporod 2“, vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

Šifra predmeta:

11000312

Prodavac:       

Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica putem Agencije za privatizaciju u  Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Naknada za učešće:

8.185,33 KM

Depozit:

100.000,00 KM

 

Kratak opis predmeta:

Predmet prodaje su objekati Hale „Preporod 1“ i „Preporod 2“  koji se nalaze u Zenici u naselju Nova Zenica u ulici Željezarska bb, u sklopu tzv. Organizacione jedinice „Veleprodaja i maloprodaja“ Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica.

Predmetna nekretnina upisana je u ZK broj: 3956 SP_Zenica na k.č. 854 i k.č 853/2. Površina poslovnog objekta „Preporod 1“ i „Preporod 2“ je 11.165 m2.

Visina objekta je preko 4 m, tako da se koeficijent korisne površine uvećava za 50% i iznosi 15.910,10 m2. Objekat čine nosiva čelična konstrukcija. Krov je izveden sa više tzv. brodova tj. kao dvovodni po dijelovima i pokriven trapeznim limom.

U objektima je izvršen razvod unutrašnjih instalacija stepena primjerenog namjeni objekta.

Napomena: U ZK ulošku broj: 3956 K.O. SP_Zenica od 22.06.2016. godine,  u odjeljku C „teretni list“ upisana je zakonska hipoteka u korist Porezne uprave Federacije BiH-Kantonalni porezni ured Zenica.

Kantonalni porezni ured Zenica dao je saglasnost za prodaju navedene nekretnine, broj: 13-4-01-15-21-638/16 BLJ od 23.06.2016. godine.

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

 

1. Cijena  .................................................................................................. 350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 8.185.332,20 KM.

Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

 

2. Zapošljavanje  ......................................................................................350 bodova ili 35%

Preuzimanje 17 (sedamnaest) zaposlenika Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica u radni odnos, na neodređeno vrijeme, a najmanje na period od 3 (tri) godine od dana zapošljavanja. Dodatno zapošljavanje neće biti vrednovano.

 

3. Investicije  .............................................................................................300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 500.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora u svrhu proširenja djelatnosti.

Dodatno investiranje neće biti bodovano.

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju objekta

 „Terminal tečnih goriva“, u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica

 

Naziv predmeta:

Objekat „Terminal tečnih goriva“ vlasništvo Željezare „Zenica“  d.o.o. Zenica

Šifra predmeta:

11000164

Prodavac:       

Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica putem Agencije za privatizaciju u  Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Naknada za učešće:

3.029,41  KM

Depozit:

100.000,00 KM

 

Kratak opis predmeta:   

Predmet prodaje je poslovni objekat „Terminal tečnih goriva“ upisan je u ZK ul. 18 K.O. SP_Tetovo.

Kapacitet nadzemnih i podzemnih rezervoara „Terminal tečnih goriva“ iznosi 12.840,00 m3, odnosno 446.093,39 kg.

TTG se nalazi u krugu Željezare „Zenica“ d.o.o. i zauzima površinu od cca 22.000 m2 od čega je pod opremom cca 6.500 m2.

Sastoji se od pretakališta, nadzemnih rezervoara (skladišta), podzemnih rezervoara (skladišta) separatora, objekata za protivpožarnu zaštitu i slobodnih površina sa prilaznim saobraćajnicama (drumskim i željezničkim).

Napomena: U ZK ulošku broj: 18 K.O. SP_Tetovo od 22.06.2016. godine,  u odjeljku C „teretni list“ upisana je zakonska hipoteka u korist Porezne uprave Federacije BiH-Kantonalni porezni ured Zenica.

Kantonalni porezni ured Zenica dao je saglasnost za prodaju navedene nekretnine, broj: 13-4-01-15-21-638/16 BLJ od 23.06.2016. godine.

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

 

1. Cijena  .................................................................................................. 350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 3.029.405,40 KM.

Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

 

2. Zapošljavanje  ......................................................................................350 bodova ili 35%

Preuzimanje 6 (šest) zaposlenika Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica u radni odnos, na neodređeno vrijeme, a najmanje na period od 3 (tri) godine od dana zapošljavanja. Dodatno zapošljavanje neće biti vrednovano

3. Investicije  .............................................................................................300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 200.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora u svrhu proširenja djelatnosti.

Dodatno investiranje neće biti bodovano.

 

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka „PONUDA“.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

           posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano „IDENTITET“, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjete iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezna su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa;

           posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano „DOKAZ O UPLATI“, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo. Naknada za učešće na tenderu uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno, u skladu sa kriterijima iz Javnog poziva neposredno ili preporučeno poštom na adresu:

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, sa naznakom „PONUDA“ i nazivom predmeta prodaje za koji se ponuda podnosi.

Rok za podnošenje ponuda je 04.11.2016. godine do 16:00 sati, ne otkrivajući pri tome identitet.

Prijave podnesene poštom smatraće se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

 

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjele preduzeća („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09).

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41 i to kako slijedi:

- Za predmet prodaje objekta Objekat  „Preporod 1“ i „Preporod 2“, vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica, (šifra predmeta 11000312) dana 09.11.2016. godine u 11:00 sati;

- Za predmet prodaje objekata „Terminal tečnih goriva“, vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica, ( šifra predmeta 11000164) dana 09.11.2016. godine u 12:00 sati.

 

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od Prodavca.

Kontakt osoba u Agenciji: Talić Fikret, tel. 033 586-238

Kontakt osoba u preduzeću: Aletić Miralem, tel. 032 209-228.