Javni poziv za prodaju dijela imovine neaktivnog poduzeća „KOOPERACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA“ KUPRES

Na temelju članka 2., 26. i 27. Zakona o privatizaciji poduzeća i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privatizaciji poduzeća («Službene novine Federacije B i H» broj: 27/97,8/99,32/00,45/00,54/00,61/01,27/02,33/02,28/04,44/04,42/06 i 04/09) te članka 43., 44., 45., i 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća («Službene novine F B i H» broj: 28/05), Odluke Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HBŽ-e broj 15-01-19-200.3/15 od 03.07.2015.godine i Odluke Vlade hercegbosanske županije broj: 01-02-172-1/2015 od 15.10.2015. godine( „Narodne novine HBŽ-e“broj :7 od 30.11.2015.godine) , Agencija za privatizaciju Hercegbosanske županije oglašava:


JAVNI POZIV  

 za prodaju dijela imovine neaktivnog poduzeća „KOOPERACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA“KUPRES

(u postupku male privatizacije metodom tendera)


NAZIV PREDMETA: Sabirni centar zapadni dio i uredski prostor-dio poduzeća

Šifra predmeta: 100300134

Prodavatelj: Agencija za privatizaciju HBŽ-e/KANTON 10

Lokacija predmeta: Splitska ulica 1, Kupres 

Početna cijena: 326.267,00 KM

KRATAK OPIS PREDMETA: Prodaja dijela imovine neaktivnog poduzeća. Dva povezana objekta izgrađena na parceli k.č. 6/7 - Skladište sabirnog centra i uredski prostori s pripadajućim zemljištem -površine 760 m2 i k.č. 6/12 površine 5 205 m2 . (površina k/č 6/7 i k/č 6/12 ukupno iznosi 5 965 m2 ). Objekti su izgrađeni 1986. godine.Ovaj dio poduzeća je bio predmetom privatizacije 2002.godine, ali je zbog neispunjenja obaveza vraćen u prvobitno stanje.

Kriteriji po kojima će se vršiti prodaja:

1. Zapošljavanje 3 (tri) djelatnika, a navedenu razinu držati najmanje tri (3) godine.

2. Ulaganje u iznosu od 80.000,00 KM u sanaciju objekta u roku od tri(3) godine.

3.Cijena  326.267,00  KM.                                                                                                           Ponude sa ponuđenom cijenom ispod 80.000,00 KM neće se razmatrati.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sve fizičke i pravne domaće i strane osobe u skladu sa člankom 12. Zakona o privatizaciji poduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br.2/97,8/99,32/00,45/00,54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04,42/06 i 4/09).

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj kuverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnositelja ponude i naznaka “PONUDA”.

Uz kuvertu sa ponudom podnositelj je dužan priložiti:

-         posebnu zapečaćenu kuvertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnositelja i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz članka 3. Izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji poduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04);

-         posebnu zapečaćenu kuvertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za sudjelovanje na tenderu.

Depozit u iznosu od 32.626,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju HBŽ-e broj 33881502200236835  kod “UniCredit Bank”d.d. Mostar- Poslovnica Livno” Livno. .   Naknada za sudjelovanje  na tenderu u iznosu od 326,00 KM i uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju HBŽ-e kod “UniCredit Bank”d.d. Mostar- Poslovnica Livno” Livno. broj 3381502200232276.

Ponude se podnose bezuvjetno, u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju HBŽ-e, Livno, Trg domovinskog rata broj 5, do 11.01.2016. godine, ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od sudjelovanja na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela produzeća – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/05, 53/07 i 76/09).

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održati će se u prostorijama Agencije, Livno, Trg domovinskog rata broj 5, dana 19.01.2016. godine u 10 sati.                 .

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresirani mogu dobiti u Agenciji za privatizaciju.


Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji: Marija Buljan , tel: 034 200 963.

Objavljeno u „Dnevnom listu“ dana 17.12.2015. godine