Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Jajce

Temeljem članka 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (Sl.novine F BiH",broj: 28/05-pročišćeni tekst, 53/07 ,76/09), Agencija za privatizaciju   KSB/SBK, o b j a v lj u j e 

 

JAVNI POZIV  

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Jajce

(u postupku male privatizacije)

 

BROJ 558.

NAZIV PREDMETA: JP ”VETERINARSKA STANICA” d.o.o. Jajce -poduzeće u cjelosti

Šifra predmeta: 060100048

Prodavatelj: Agencija za privatizaciju KSB/SBK TRAVNIK

Lokacija predmeta: Jajce, Ul.H.V.Hrvatinića bb

Kontakt osoba u poduzeću: Samir Kesten, br.tel:061/765-250

Početna cijena: 71.671,00 KM Depozit: 7.167,00 KM Naknada za sudjelovanje: 72,00 KM

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda: 14.08.2013.godine sa početkom u 11:00 sati u    Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.

KRATAK OPIS PREDMETA: Prodaja državnog kapitala u poduzeću JP “VETERINARSKA STANICA” d.o.o. Jajce , u nominalnom iznosu od   71.671,00 KM (100 % državni kapital).

Temeljna djelatnost je veterinarska djelatnost.

Osnivanje JP “Veterinarska stanica” d.o.o., Jajce upisano u sudski registar Općinskog suda u Travniku, Rješenjem tog suda br:U/I-542/99 od 13.07.1999.godine.

Sjedište poduzeća je u Jajcu , H.V.Hrvatinića bb.

U ZK ulošku 2471 KO Jajce na parceli označenoj k.č. 1328/1 površine m2 u naravi  Oranica, “Baščeluci” 3 zgrade  i Oranica ukupne površine 3740m2 uknjiženo je pravo vlasništva u korist –društvena svojina sa 1/1, a u C listu (Teretni list) uknjiženo je pravo korištenja u korist SIZ-a za stambeno –komunalnu djelatnost Jajce sa 1/1 .U posjednovnom listu broj 1418 KO Jajce na k.p.629/2 Baščeluci (tri zgrade, oranica) ukupne površine 1480m2, kao posjednik upisana je Veterinarska stanica Jajce.

Metod prodaje :javno prikupljanje ponuda-tender u maloj privatizaciji.

.

Način plaćanja:

Plaćanje postignute kupoprodajne cijene će se izvršiti u cijelosti u gotovini.

UVJETI PRODAJE : Trajno zadržavanje veterinarske djelatnosti od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1.Zadržavanje postojeća 3 (tri) uposlena djelatnika u radnom odnosu

 najmanje 15 godine od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji                 do 300   bodova ili 30 %

2. Investicije u razvoj veterinarske djelatnosti i rekonstrukciju objekata

     u tijeku tri godine po   potpisivanju ugovora o kupoprodaji

      u ukupnom iznosu   od 10.000,00 KM                                                        do   200 bodova ili 20 %

3. Cijena    (najmanje 70% početne cijene)                                                       do    300 bodova ili 30 %

    NAPOMENA:Ponuda sa cijenom ponuđenom manje od 70% početne

                           cijene neće se vrednovati.

4. Poslovna reputacija                                                                                           do    200 bodova ili 20 %

      

         

              UKUPNO:                                                                                               1000     bodova   ili 100 %

1.      Pojedinačne ponude za predmet iz javnog poziva  podnose se najkasnije do  07.08.2013. godine, do 16 sati,  neposredno ili preporučeno poštom na adresu Agencija za privatizaciju KSB/SBK, Travnik, Bosanska 12.

Ponude se podnose u zapečaćenoj kuverti na kojoj je na prednjoj strani naznaka : “Ponuda po javnom pozivu broj: 558” sa naznakom šifre predmeta prodaje, a na poleđini naznačena šifra podnositelja ponude (bez navođenja imena podnositelja ponude). Uz kuvertu s ponudom, podnositelj ponude je dužan priložiti posebne dvije zapečaćene kuverte, od kojih jedna sadrži šifru i podatke o identitetu podnositelja ponude, a druga sadrži dokaze o uplati depozita i naknade za sudjelovanje na tenderu.

 Uz ponudu, podnositelj ponude je dužan dostaviti određene isprave i dokumente kao dokaz o stečenoj                  reputaciji u obavljanju veterinarske djelatnosti.

      U ponudi je potrebno ulaganja precizirati po rokovima i namjeni (struktura i dinamika ulaganja po godinama) s tim da se cjelokupna ulaganja moraju odnositi na razvoj veterinarske djelatnosti.

       Nepotpune i neblagovremene ponude podnesene na način drugačiji od propisanog Pravilnikom neće biti razmatrane.

2.      Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sve domaće, fizičke i pravne osobe, osim pravnih osoba koje su i same predmet privatizacije.

Fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u postupku privatizacije uz ponudu moraju da prilože ovjerenu od strane nadležnog organa pisanu izjavu, pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, da nema smetnji u smislu odredaba članka 12. st. 2. alineja 2,3,4 i 5 Zakona o privatizaciji poduzeća da sudjeluju u postupku privatizacije odnosno da :

1.      Nema neizmirenih obveza po osnovu javnih prihoda za prethodni izvještajni period ( za fizičke i pravne osobe).

2.      Da nije pravomoćnom sudskom presudom utvrđeno da je poslovalo sa poduzećima koja su brisana iz sudskog registra suglasno članku.52. a točka 3. Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar (za fizičke i pravne osobe).

3.      Da nije većinski vlasnik poduzeća iz točke 1.i 2. (za fizičke i pravne osobe).

4.      Da nije u većinskom vlasništvu poduzeća iz točke 1. i 2. ( za pravne osobe).

       Potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba članka 12. st. 2. alineja 2,3,4 i 5 Zakona o privatizaciji poduzeća da sudjeluju u postupku privatizacije,sudionik na tenderu je dužan dostaviti najkasnije do zaključenja kupoprodajnog ugovora.

5. . Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju KSB/SBK, broj 3380002211969060 kod UNI CREDIT     BANK FILIJALA TRAVNIK

6. Naknada za sudjelovanje se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u KSB/SBK broj 3386702218853397 kod UNI CREDIT BANK FILIJALA TRAVNIK.

3.      Dokaz o uplaćenom depozitu i naknade za sudjelovanje ponuđač dostavlja u posebnoj kuverti na način definiran u točki 1. ovog Javnog poziva,

4.      Nakon podnošenja ponude podnositelj ima pravo dopuniti ponudu sve do isteka roka utvrđenog za podnošenje ponuda na način utvrđen Pravilnikom.

5.      Rangiranje i izbor najpovoljnije ponude će se vršiti prema kriterijima iz javnog poziva, sukladno Pravilniku o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (Službene novine Federacije BiH br.28/05 – pročišćen tekst Sl.novine F BiH br. 53/07 i 76/09) .

6.      Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti Agenciji za privatizaciju KSB/SBK osobno ili na telefon: 030/ 511-807, 511-809.

7.      Kontakt osoba : Hamida Halilović, pomoćnik direktora u odjelu za pravne, opće poslove i izdavaštvo Agencije za privatizaciju KSB/SBK.