Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JUP „VETERINARSKA STANICA“d.o.o. Novi Travnik