Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JUP „VETERINARSKA STANICA“d.o.o. Novi Travnik

Temeljem članka 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (Sl.novine F BiH",broj: 28/05-pročišćeni tekst, 53/07 ,76/09), Agencija za privatizaciju   KSB/SBK, o b j a v lj u j e 

 

JAVNI POZIV  

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JUP „VETERINARSKA STANICA“d.o.o. Novi Travnik

(u postupku male privatizacije)

BROJ 564.

NAZIV PREDMETA: JUP ”VETERINARSKA STANICA” d.o.o.Novi Travnik -poduzeće u cjelosti

Šifra predmeta: 060100054

JIB:4236133520005

Prodavatelj: Agencija za privatizaciju KSB/SBK TRAVNIK

Lokacija predmeta:Stjepana Tomaševića 91Novi Travnik , 

Kontakt osoba u poduzeću: Tomo Sučić; tel:063/333-867

Početna cijena: 195.192,00 KM Depozit:19.519,20 KM Naknada za sudjelovanje: 195,20KM

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda: 05.05.2015.godine sa početkom u 11:00 sati u    Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.

KRATAK OPIS PREDMETA: Prodaja državnog kapitala u poduzeću JUP “VETERINARSKA STANICA” d.o.o. Novi Travnik , u nominalnom iznosu od 195.192,00 KM (100 % državni kapital).

Temeljna djelatnost je veterinarska djelatnost.

 JUP “Veterinarska stanica” d.o.o. Novi Travnik   upisana je u sudski registar Općinskog suda u Travniku, broj 51-01-0092-08(stari broj 1-1282).

Napomena: JUP “VETERINARSKA STANICA”d.o.o.Novi Travnik je u posjedu nekretnina i to: na k.č.176/2 površine 1459 m2 (k.p. 135 dio) i k.č.176/3 površine 1017 m2 (k.p. 134/1), obje upisane u ZK ul. 35 k.o. SP Hrastovci ( državna svojina pravo korištenja u korist JUP Veterinarska stanica d.o.o. Novi Travnik ).

Temeljem Rješenja Općine Novi Travnik broj: 05-23-10-2827/10 od 09.12.2010.godine kojim je od strane Općine Novi Travnik dodijeljen stan na katu zgrade JUP Veterinarska stanica d.o.o. Novi Travnik zaključen je Ugovor o kuporodaji stana između Općine Novi Travnik kao prodavatelja i Mandice Božić kao kupca tog stana. Ugovor je zaključen pred Jusufom Duzan notar iz Novog Travnika dana 01.02.2011.godine, OPU-IP-64/11.Navedeni stan poduzeće vodi u svojim poslovnim knjigama na poziciji stalnih sredstava i isti je u cijelosti sadržan u vrijednosti ukupnog kapitala poduzeća JUP “Veterinarska stanica “d.o.o. Novi Travnik, utvrđenog sa stanjem na dan 25.01.2015.godine (Rješenje o odobravanju početne bilance broj:04-19-68/15 od 20.03.2015.godine)

Sjedište poduzeća je u Novom Travniku, Ul.Stjepana Tomaševića 91,

Metod prodaje :javno prikupljanje ponuda-tender u maloj privatizaciji.

.

Način plaćanja:

Plaćanje postignute kupoprodajne cijene će se izvršiti u cijelosti u gotovom novcu.

UVJETI PRODAJE : Trajno zadržavanje veterinarske djelatnosti u trenutno registriranom sjedištu poduzeća.

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1.Zadržavanje 3 (tri) postojeća uposlena djelatnika u radnom odnosu

   najmanje 10 (deset) godina od dana potpisivanja ugovora 

   o kupoprodaji                                                                                                     do 300   bodova ili 30 %

2. Investicije u razvoj veterinarske djelatnosti u tijeku tri godine

    po   potpisivanju ugovora o kupoprodaji u ukupnom iznosu   od 20.000,00 KM

   (u prvoj god rekonstrukciju objekata -10.000,00 KM

   u drugoj god.u nabavku opreme za veterinarsku djelatnost 5.000,00 KM

    i u trećoj god. u nabavku opreme za veterinarsku djelatnost 5.000,00 KM do   200 bodova ili 20 %

3. Cijena                                                                                                             do    300 bodova ili 30 %

    NAPOMENA:Ponude sa ponuđenom cijenom ispod 110.000,00 KM neće se razmatrati.

4. Poslovna reputacija                                                                                           do    200 bodova ili 20 %

      

                        UKUPNO:                                                                                   1000     bodova   ili 100 %

1.       Pojedinačne ponude za predmet iz javnog poziva  podnose se najkasnije do 28.04 .2015. godine, do 16 sati,  neposredno ili preporučeno poštom na adresu Agencija za privatizaciju KSB/SBK, Travnik, Bosanska 12.

Ponude se podnose u zapečaćenoj kuverti na kojoj je na prednjoj strani naznaka : “Ponuda po javnom pozivu broj: 564” sa naznakom šifre predmeta prodaje, a na poleđini naznačena šifra podnositelja ponude (bez navođenja imena podnositelja ponude). Uz kuvertu s ponudom, podnositelj ponude je dužan priložiti posebne dvije zapečaćene kuverte, od kojih jedna sadrži šifru i podatke o identitetu podnositelja ponude, a druga sadrži dokaze o uplati depozita i naknade za sudjelovanje na tenderu.

 Uz ponudu, podnositelj ponude je dužan dostaviti određene isprave i dokumente kao dokaz o stečenoj                  reputaciji u obavljanju veterinarske djelatnosti.

      U ponudi je potrebno ulaganja precizirati po rokovima i namjeni (struktura i dinamika ulaganja po godinama) s tim da se cjelokupna ulaganja moraju odnositi na razvoj veterinarske djelatnosti.

       Nepotpune i neblagovremene ponude podnesene na način drugačiji od propisanog Pravilnikom neće biti razmatrane.

2.       Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sve domaće, fizičke i pravne osobe, osim pravnih osoba koje su i same predmet privatizacije.

Fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u postupku privatizacije uz ponudu moraju da prilože ovjerenu od strane nadležnog organa pisanu izjavu, pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, da nema smetnji u smislu odredaba članka 12. st. 2. alineja 2,3,4 i 5 Zakona o privatizaciji poduzeća da sudjeluju u postupku privatizacije odnosno da :

1.       Nema neizmirenih obveza po osnovu javnih prihoda za prethodni izvještajni period ( za fizičke i pravne osobe).

2.       Da nije pravomoćnom sudskom presudom utvrđeno da je poslovalo sa poduzećima koja su brisana iz sudskog registra suglasno članku.52. a točka 3. Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar (za fizičke i pravne osobe).

3.       Da nije većinski vlasnik poduzeća iz točke 1.i 2. (za fizičke i pravne osobe).

4.       Da nije u većinskom vlasništvu poduzeća iz točke 1. i 2. ( za pravne osobe).

       Potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba članka 12. st. 2. alineja 2,3,4 i 5 Zakona o privatizaciji poduzeća da sudjeluju u postupku privatizacije,sudionik na tenderu je dužan dostaviti najkasnije do zaključenja kupoprodajnog ugovora.

5. . Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju KSB/SBK, broj 3380002211969060 kod UNI CREDIT     BANK FILIJALA TRAVNIK

6. Naknada za sudjelovanje se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u KSB/SBK broj 3386702218853397 kod UNI CREDIT BANK FILIJALA TRAVNIK.

3.       Dokaz o uplaćenom depozitu i naknade za sudjelovanje ponuđač dostavlja u posebnoj kuverti na način definiran u točki 1. ovog Javnog poziva,

4.       Nakon podnošenja ponude podnositelj ima pravo dopuniti ponudu sve do isteka roka utvrđenog za podnošenje ponuda na način utvrđen Pravilnikom.

5.       Rangiranje i izbor najpovoljnije ponude će se vršiti prema kriterijima iz javnog poziva, sukladno Pravilniku o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (Službene novine Federacije BiH br.28/05 – pročišćen tekst Sl.novine F BiH br. 53/07 i 76/09) .

6.       Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti Agenciji za privatizaciju KSB/SBK osobno ili na telefon: 030/ 511-807, 511-809.

7.       Kontakt osoba u Agenciji za privatizaciju : Hamida Halilović,Pomoćnik direktora za pravne poslove - tel:030/511-807