Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju broj: 83 samački hotel sa dvorištem u vlasništvu društva d.o.o. „Aluminij“ Mostar

Na osnovu člana 2. i čl. 11. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/99, 36/00, 45/00, 54/00, 61/01,27/02, 32/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) i članova 51. i 52., a u vezi sa članom 43. Pravilnika o postupku prodaje imovine, dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 28/05, 53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju Hercegovačko-Neretvanskog Kantona, objavljuje 

JAVNI POZIV

Za prikupljanje ponuda za prodaju sljedećeg predmeta


BROJ: 83

Naziv predmeta: Nekretnina – samački hotel sa dvorištem u vlasništvu društva d.o.o. „Aluminij“ Mostar

Šifra predmeta:  070200168

Sjedište predmeta: Mostar, Maršala Tita bb,

Prodavac: Agencija za privatizaciju u HNK

Početna cijena: 356.200,00 KM

Depozit: 35.620,00 KM

Naknada za učešće: 356,20 KM

KRATAK OPIS PREDMETA:

Nekretnina je u naravi bivši samački hotel u devastiranom stanju sa pripadajućim zemljištem, ukupne površene 2.328 m2. Nalazi se u strogom centru Mostara, u neposrednoj blizini autobuske i željezničke stanice.

Predmetna nekretnina je u zemljišnim knjigama označena kao k.č. 1213/6 k.o. Mostar (nova k.č. 971, 972 k.o. Mostar I).

Izmjenom i dopunom Regulacionog plana “Centralna zona-rekonstrukcija” na predmetnoj nekretnini je predviđena izgradnja kolektivnog stambeno-poslovnog objekta i garaže i to:

1.objekat B1 planirane površine u osnovi P= 1.155,90 m2, bruto razvijene površine P= 6.081,20 m2, dok spratnost objekta predviđena je po segmentima i to: -G+P+2, -G+P+4 i – -G+P+6, s tim da su u prizemlju objekta predviđeni poslovni prostori i

2. objekat B2 ( pored objekta B1), u naravi podzemna garaža površine u osnovi P= 852,80 m2, bruto razvijene površine P= 1.705,60 m2 i spratnosti objekta : -G+PG i –G+PG+1G (podzemna garaža, parking prostor na nivou partera i na dijelu istog na prvoj etaži).

Ukupna površina oba objekta, B1 i B2, u osnovi iznosi 2085,00 m2.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

Red.br.

OPIS

% učešća

Broj bodova

1.

Ulaganje u periodu od dvije (2) godine i šest (6) mjeseci od potpisa kupoprodajnog ugovora

35 %

350

2.

Zapošljavanje u roku od tri (3) godine od potpisa kupoprodajnog ugovora

30 %

300

       3.

Cijena : 356.200,00 KM

35 %

350

UKUPNO

100 %

1000

Napomena:

1. Ulaganja -. Visinu planiranih ulaganja u ponudi, potrebno je precizirati po strukturi  i dinamici, u skladu sa građevinskim standardima, zaklučno sa upotrebnom dozvolom.

2. Zapošljavanje: Predviđeni broj zaposlenih u poslovnim prostorima nakon završetka objekata

3. Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.

Za predmet iz Javnog poziva broj 83, kupac je obavezan platiti ugovorenu cijenu u gotovini.

Kupac je obavezan obezbjediti bankarsku garanciju prvorazredne banke, na iznos od 10% ukupnih  investicija – ulaganja, što će se regulisati kupoprodajnim ugovorom. Bankarska garancija mora da sadrži  klauzule beuzuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv.

Javno objavljivanje pet najbolje rangiranih ponuda će se održati u prostorijama Agencije za privatizaciju HNK, na adresi Kralja Zvonimira br 4, dana, 17 .02.2015. godine u 11-00 sati.

  1. Pojedinačne ponude za predmet iz Javnog poziva br. 83 dostaviti najkasnije do 10.02.2015. godine, do  1600 sati, lično ili preporučenom poštom Kantonalnoj agenciji za privatizaciju, ul. Kralja Zvonimira br. 4 u Mostaru.
  2. Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti s naznakom šifre podnosioca ponude. Uz kovertu s ponudom obavezno je priložiti posebne dvije zapečaćene koverte od kojih jedna sadrži šifru i podatke o identitetu podnositelja ponude, a druga dokaze o uplati depozita i naknade za učešće na tenderu.
  3. Depozit za učešće na tenderu uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju HNK br. 1604607500015643 kod Vakufske banke Banka d.d. Sarajevo, Filijala Mostar, a naknada za učešće na tenderu na račun br. 1604607500005749 kod Vakufske banka d.d. Sarajevo, Filijala Mostar, u gore navedenim iznosima, do isteka roka za podnošenje ponuda.
  4. Pravo podnošenja ponude imaju sva pravna i fizička lica ukoliko nemaju ograničenja iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća. Uz ponudu ponuđači su dužni priložiti: potvrde nadležme ispostave Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje da nemaju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda za prethodno ivještajno razdoblje, te ovjerenu Izjavu da nisu pravosnažno osuđivani radi poslovanja sa preduzećima brisanim iz sudskog registra, jer su registrovana na osnovu lažnih dokumenata ili lažnih informacija i s preduzećima koja su se bavila organizovanim kriminalom ili sa fizičkim ili pravnim licima koja su većinski vlasnici takvih preduzeća. (Obrazac izjave se može preuzeti u Agenciji za privatizaciju). Izjave i potvrde, kao i svaki dokumenat kojim se otkriva identitet, dostaviti u koverti sa podacima o identitetu podnosioca ponude. Kao dokaz o identitetu ponuđača, za pravna lica, dostaviti Izvod iz sudskog registra.
  5. Ponuđači mogu izvršiti uvid u dokumentaciju društva d.o.o. „Aluminij“ Mostar, kao i stanje nekretnine na terenu.
  6. Rangiranje i izbor najpovoljnije ponude vršit će se prema kriterijima navedenim u tabeli, a u skladu s Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća.
  7. Nakon podnošenja ponude, sve do isteka roka utvrđenog za podnošenje ponuda, podnosilac ima pravo dopuniti ponudu, u obliku i na način utvrđen za podnošenje ponuda, a propisan Pravilnikom.
  8. Javni poziv objavit će se na web stranicama Agencije za privatizaciju u Federaciji i Kantonalne agencije za privatizaciju.
  9. Za sve dodatne informacije obratiti se Kantonalnoj agenciji za privatizaciju na telefone br. 036/327-275 i 327-276,

Kontakt osoba u Agenciji za privatizaciju u HNK-a:  Šantić Ibro.