Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju 100% državnog kapitala preduzeća “Institut zaštite na radu i zaštite od požara” d.o.o. Sarajevo
Na osnovu člana 26. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 51. i 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine, dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 28/05 – prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09) Odluka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-15617-10/13 od 28.05.2013. godine, i Zaključka Upravnog odbora  Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo broj: ­21-01-19-42/13  od ­ 29.03.2013.godine, Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo,  o b j a v l j u j eJAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju 100% državnog  kapitala preduzeća “Institut zaštite na radu i zaštite od požara” d.o.o. Sarajevo

 

TENDER BROJ: 723

Naziv predmeta:        “Institut zaštite na radu i zaštite od požara” d.o.o. Sarajevo

 Šifra predmeta:         090100337

Adresa predmeta:      ul. Branislava Đurđeva br.6, Sarajevo  

Prodavac:                  KAP Sarajevo

Početna cijena:             250.000,00 KM

Depozit:                           25.000,00 KM

Naknada za učešće:          1.000,00 KM

Predmet prodaje: Državni kapital u iznosu od 171.109,00 KM što predstavlja 100% ukupnog kapitala preduzeća, utvrđenog sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.

Osnovna djelatnost preduzeća su stručne usluge iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite čovjekove okoline, tehničko ispitivanje i analiza.   

Preduzeće ima 4 (četiri) zaposlena radnika.

Kontakt osoba u preduzeću je gosp.Nedžad Habul, mob: 061-133-994

I KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

1.      Početna cijena: 250.000,00 KM vrednuje se sa

      Ponude ispod početne cijene neće se razmatrati niti biti vrednovane.

     

350 bodova ili 35%

2.      Zapošljavanje:

2.1.Zadržavanje u radnom odnosu postojeća 4 (četiri) uposlena radnika

      preduzeća na period od 3 (tri) godine od dana zaključenja

      kupoprodajnog ugovora, vrednuje se sa

 

 

 

150 bodova ili 15%

2.2.Prijem u radni odnos 3 (tri) nova radnika u prvoj godini od dana

      zaključenja kupoprodajnog ugovora, vrednuje se sa

 

75 bodova ili 7,5%

3.      Investiciona ulaganja u preduzeće u minimalnom iznosu od 100.000,00 KM u roku od 3 (tri) godine od dana zaključenja ugovora,  vrednuje se sa

 

 

      175 bodova ili 17,5%

4.      Ispunjavanje svih obaveza preduzeća prema zaposlenim radnicima i to:

-          isplata neisplaćenih plata u roku od 1 (jedne) godine od dana zaključenja ugovora, vrednuje se sa

 

 

                                50 bodova ili 5%

-          uplata neuplaćenih poreza i doprinosa razrađeno dinamički u roku od 2 (dvije) godine od dana zaključenja ugovora, vrednuje se sa 

                    

 

150 bodova ili 15%

5.      Zadržavanje registrovane djelatnosti preduzeća na period od 3 (tri) godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, vrednuje se sa

 

50 bodova ili 5%

Način plaćanja: 100% u novcu od postignute prodajne cijene, u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. 

Pobjednik tendera je dužan, prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju, koja je prihvatljiva za Kantonalnu agenciju za privatizaciju Sarajevo, da će poslovna banka, ukoliko kupac ne izvrši ponudom i ugovorom predviđena ulaganja, zadržavanje preuzetih radnika, novo zapošljavanje radnika, kao i ostale ugovorne obaveze, platiti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo najmanje 35% od ukupne vrijednosti predviđenog ulaganja.

Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo ne odgovara za eventualne skrivene mane nastale prije i poslije usvajanja Programa privatizacije i početnog bilansa stanja.

Ugovor o kupoprodaji državnog kapitala ima ugrađenu klauzulu kojom se zabranjuje davanje založnih prava (hipoteke) na nekretnine, prodaja nekretnina i kupljenog kapitala preduzeća, dok traju rokovi za ispunjenje svih ugovornih obaveza.

Javno objavljivanje svih rangiranih ponuda će se održati u prostorijama Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, ul. Hamida Dizdara br. 1, dana 25.06.2013. sa početkom u 10.00. sati.

II - SPISAK NEKRETNINA PREDUZEĆA:

Prema dostavljenoj dokumentaciji, preduzeće raspolaže slijedećim nekretninama:

1.      Poslovne prostorije, površine 143,00 m2, označeno kao k.č. 3726/E3, upisano u zk.uložak 3762 k.o.SP_Sarajevo-Mahala LIII.

U „B“ vlasničkom listu uknjiženo je državno vlasništvo i upisan nosilac prava       raspolaganja „Institut zaštite na radu i zaštite od požara“ d.o.o. Sarajevo, sa 1/1 udjelom.

U „C“ listu nema upisanih tereta.

2.      Posebni dio stambeno-poslovnog objekta, površine 71,00 m2, označeno kao k.č. 2633/E3,

      upisano u zk.uložak 1850 k.o. SP_Sarajevo-Mahala LIII.

U „B“ vlasničkom listu uknjiženo je državno vlasništvo i upisan nosilac prava raspolaganja „Institut zaštite na radu i zaštite od požara“ d.o.o. Sarajevo, sa 1/1 udjelom.

U „C“ listu nema upisanih tereta.

U Programu privatizacije, preduzeće je navelo da je prilikom kupovine ovog poslovnog    prostora ukupna površina iznosila 109,00 m2, te je potrebno ustati tužbom za dokazivanje vlasništva na razlici površine poslovnog prostora. Preduzeće nije dostavilo kopiju kupoprodajnog ugovora.

3.      Posebni dio poslovnog objekta, u suterenu, Garaža br.129, označeno kao k.č. 1730/E143, upisano u zk.uložak 144 k.o. SP_Sarajevo-Mahala CXXXV. Površina je paušalno određena sa 1,00 m2, jer ista nije navedena u ručno vođenoj zemljišnoj knjizi.

      U „B“ vlasničkom listu uknjiženo je državno vlasništvo i upisan nosilac prava raspolaganja „Institut zaštite na radu i zaštite od požara“ d.o.o. Sarajevo, sa 1/1 udjelom.

      U „C“ listu nema upisanih tereta.

4.      Posebni dio poslovnog objekta, u suterenu, Garaža br.130, označeno kao k.č. 1730/E144, upisano u zk.uložak 145 k.o. SP_Sarajevo-Mahala CXXXV. Površina je paušalno određena sa 1,00 m2, jer ista nije navedena u ručno vođenoj zemljišnoj knjizi.

        U „B“ vlasničkom listu uknjiženo je državno vlasništvo i upisan nosilac prava raspolaganja „Institut zaštite na radu i zaštite od požara“ d.o.o. Sarajevo, sa 1/1 udjelom.

      U „C“ listu nema upisanih tereta.

II PRAVO ZAKUPA TREĆIH OSOBA NA NEKRETNINAMA PREDUZEĆA

Prema dostavljenoj dokumentaciji, preduzeće nema zaključenih ugovora o zakupu na nekretninama preduzeća. 
                                                                                                                                    

III PRAVO ZAKUPA PREDUZEĆA NA TUĐIM NEKRETNINAMA

Prema dostavljenoj dokumentaciji, preduzeće nema zaključenih ugovora o zakupu na tuđim nekretninama.


IV SUDSKI SPOROVI I ZALOŽNA PRAVA NA NEKRETNINAMA PREDUZEĆA

Preduzeće je iskazalo dva (2) sudska spora, i to: 

1.      Tužba preduzeća protiv SDP-a, u predmetu brisanja uknjižbe na poslovnom prostoru u zgradi SDP-a, u ul. Branislava Đurđeva br.6, površine 120,00 m2. Po navodima preduzeća, sud je prvostepeno riješio u korist SDP-a, dok je Kantonalni sud u Sarajevu, po žalbi preduzeća ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio na ponovni postupak. Preduzeće je, u vezi ovog spora, dostavilo samo Zapisnik sa pripremnog ročišta održanog 16.11.2012.godine.

2.      Tužba preduzeća protiv ŽGP-a, radi duga u iznosu od 30.095,87 KM. Predmet je po navodima preduzeća pravosnažno okončan u korist preduzeća, a izvršni postupak obustavljen Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu br. 65 0 Ip 086376 08 Ip od 05.10.2009.godine, koje je jedino dostavljeno u vezi ovog spora.

      Također, preduzeće je ovoj Agenciji dostavilo kopiju Odgovora na tužbu od 12.11.2012.godine, koje   je preduzeće dostavilo sudu povodom tužbe ŽGP-a, radi isplate potraživanja u iznosu od 50.000,00 KM:

V VLASNIČKI UDJELI U DRUGIM PREDUZEĆIMA

Prema dostavljenoj dokumentaciji, preduzeće nije iskazalo vlasničke udjele u drugim preduzećima.

VI VLASNIČKI UDJELI DRUGIH SUBJEKATA U PREDUZEĆU

Prema dostavljenoj dokumentaciji, preduzeće nije iskazalo vlasnički udio drugih subjekata u preduzeću.

 

PRAVILA TENDERA:

1.      Pojedinačne šifrovane ponude (bez otkrivanja identiteta ponuđača) za predmet prodaje dostaviti najkasnije do 20.06.2013.godine, do 15.00. sati, lično ili poslati preporučenom poštom Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo, ul. Hamida Dizdara br.1. Sarajevo.  Sadržaj i način podnošenja ponude definirani su Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (“Službene novine FBiH”, br. 28/05 – prečišćeni tekst 53/07 i 76/09) ) - u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Uvid u dokumentaciju može se izvršiti u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo kao i u preduzeću (uz saglasnost Agencije)  u toku trajanja Javnog poziva.  

Nepotpune i neblagovremene ponude kao i ponude podnesene na način drugačiji od propisanog Pravilnikom,  neće biti razmatrane, vrednovane niti rangirane.

2.    Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

3.    Depozit za učešće na tenderu u iznosu od 25.000,00 KM ponuđač je dužan uplatiti na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo: Depoziti, aukcije i tenderi, broj: 1601110000009525 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda. Uplate deviznim sredstvima vrše se kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: (IBAN)BA391601120000050798 (bankarske troškove konverzije snosi ponuđač). Ponuđač može, umjesto depozita, dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa rokom važenja najmanje 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Ukoliko prvorangirani ponuđač ne ispuni obavezu iz stava 2. člana 66. ili člana 68. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine FBiH”, br. 28/05 – Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), smatrat će se da je odustao od kupovine predmeta tendera u kom slučaju kupac nema pravo na povrat depozita koji zadržava Agencija, što je u skladu sa članom 70. naprijed navedenog Pravilnika.

4.    Naknadu za učešće na tenderu u iznosu od 1.000,00 KM ponuđač je dužan uplatiti na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara 1, broj: 1601110000008846 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda. Uplate deviznim sredstvima vrše se kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: (IBAN)BA391601120000050798 (bankarske troškove konverzije snosi ponuđač).

5.      Ponuđač je obavezan u šifrovanoj koverti sa oznakom “Ponuda” dostaviti tri (3) šifrovane koverte i to:

5.1.Kovertu sa oznakom “Ponuda” koja sadrži šifrovanu ponudu (bez otkrivanja identiteta ponuđača);

5.2. Kovertu sa šifrom i oznakom “Dokazi o uplati”  koja treba da sadrži uplatnicu o uplaćenom depozitu

      (ili garanciju) i uplatnicu naknade za učešće;

5.3. Kovertu sa šifrom i oznakom “Identitet  ponuđača”,  koja sadrži:

-              za pravna lica, ovjerenu kopiju sudskog Rješenja o registraciji, a za fizička lica ovjerenu kopiju lične karte,

-              u slučaju da je ponuđač više od jednog lica obavezno se dostavlja potpisan i ovjeren Ugovor o ortakluku sa utvrđenim omjerom učešća ortaka u kupovini,

-              ako je ponuđač pravno lice, bilans stanja i uspjeha za posljednje dvije godine poslovanja,

-              Izjavu, da pod punom moralnom, materijalom i krivičnom odgovornosti nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja, 2, 3, 4. i 5. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća,

Pobjednik tendera je dužan prije zaključenja kupoprodajnog ugovora dostaviti orginalne dokaze vezane za izjavu.

6.    Utvrđivanje formalne ispravnosti ponuda, rangiranje i izbor najpovoljnije ponude će vršiti Komisija Agencije prema kriterijima navedenim u Javnom pozivu, u skladu sa Pravilnikom o prodaji i Zakonom. 

7.    Nakon podnošenja ponude, sve do isteka roka utvrđenog za podnošenje ponuda, podnosilac ima pravo dopuniti ponudu, u obliku i na način utvrđen za podnošenje ponuda, a propisan Pravilnikom o prodaji.

8.    Za svu regulativu koja nije istaknuta u Javnom pozivu i ostaloj pratećoj dokumentaciji tendera primjenjuje se Zakon o privatizaciji preduzeća, Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća  i drugi zakonski i podzakonski akti koji regulišu ovu materiju.

9.     Za sve dodatne informacije vezane za predmet prodaje, način podnošenja ponuda i postupka privatizacije, obratiti se u Agenciji na telefon 033/56 00 30, kontakt osoba: Emina Idrizović ili Nazmija Pipić.

e-mail: kapsa@bih.net.ba