26. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBIH

Upravni odbor APF donio je odluku o odobravanju Plana prodaje dionica na berzi privrednog društva „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo. U skladu sa  Odlukom Vlade FBiH o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala ovog privrednog društva, predmet prodaje je 1.507.724 dionica u vlasništvu Federacije BiH, što je 19,2558% od ukupnog broja dionica.


Prihvaćeni su izvještaji o sudskim sporovima u predmetima  Agencije za privatizaciju i o stanju spisa po tužbama radi naplate  potraživanja i povrata imovine iz pasivnog podbilansa.


Usvajajući Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na 31.12.2015. godine, Upravni odbor je konstatovao da   je  visok procenat izvršenja ugovorenih obaveza što  govori  o tome da su investitori, iako nerijetko suočeni sa nizom problema, uspijevali ispoštovani ugovor ali govori i o naporima i angažmanu  Agencije i komisija koje prate izvršenje ugovorenih obaveza. Od  1.262 kupoprodajnih ugovora, koliko je ukupno potpisano u FBiH, u  83,84% slučajeva izvršene su sve obaveze Kada je riječ o privatizaciji  preduzeća, od ukupno 615 ugovora kod 481 ili 78,21% izvršene su sve obaveze. Također  se konstatuje da su obaveze investiranja  kao i prijema novih radnika izvršene u većem obimu od ugovorenog.