IZVJEŠTAJ O KONTROLI IZVRŠENJA OBAVEZA IZ KUPOPRODAJNIH UGOVORA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN 31.12.2016. GODINE